Hücre (MED103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hücre MED103 4 1 2 7 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Normal yapı, işlev ve patolojik durumları açıklayabilmek için temel biyokimya, genetik ve mikrobiyolojiye giriş. Temel etkileşim tekniklerini ve tıbbi uygulamaları anlayabilmek. Moleküler ve hücresel düzeyde insan biyolojisinin yapısı, işlevi ve mekanizmaları ile temel hücre ve madde yapısı hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Laboratuvar güvenlik kurallarını anlar.
 • Hücre yapısı ve hücre iskeletinin temellerini, hücre içi iletişim yollarını açıklar.
 • Genetik bilgiyi depolayan DNA ve RNA'nın yapısını ve işlevini açıklar ve aralarındaki ilişkiyi yorumlar; Hücreden DNA izolasyonu.
 • Hücrede bulunan organellerin yapılarını ve görevlerini açıklar.
 • Homeostazın fizyolojik özelliklerini ve vücut sıvısı kompartmanlarının özelliklerini açıklar.
 • Maddelerin hücre zarından taşınım sistemini açıklar.
 • Bir nörondaki elektriksel elektriksel potansiyel mekanizmalarını ve aksiyon potansiyelini açıklar.
 • Transkripsiyon, translasyon, posttranslasyonel ve posttranslasyonel modifikasyonlar ve hücre içi protein trafiğini içeren protein sentezi mekanizmasını anlar.
 • Mikroorganizmaların hücre yapılarını listeler.
 • Bakterilerin sınıflandırılması ve metabolizmasını anlar; bakteri genetiği.
 • Bakteriyel patogenezin mekanizmalarını açıklar.
 • Virüslerin sınıflandırılması, yapısı ve kopyalanmasını açıklar; viral patogenez.
 • Bir hücrenin mikroskop altındaki yapısını açıklar.
 • Temel yetiştirme tekniklerini uygular.
 • Amino asitlerin, peptidlerin ve proteinlerin yapılarını, reaksiyonlarını açıklar.
 • Amino asitleri ve enzimleri sınıflandırır.
 • Enzim kinetiğinin esaslarını anlar.
 • Hidrokarbonların ve kimyasal bağların yapılarını anlar.
 • Çözeltilerin normallik, molarite ve yüzde hacimlerinin nasıl hesaplanacağını anlar.
 • Tampon çözeltilerin nasıl hazırlanacağını ve pH'ın nasıl ölçüleceğini anlar.
 • Biyoenerjetik ilkelerini açıklar.
 • Strese ve zararlı uyaranlara hücresel tepkiyi açıklar.
 • Hücresel hasar ve hücre ölümünü anlatır.
 • İlacı, ilaç uygulama yollarını ve mekanizmasını açıklar.
 • Histokimyasal boyalar ile hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organelleri ayırt eder.
 • Mikroskobun parçalarını inceler ve açıklar.
 • Hücre iskeleti bileşenlerini sıralar ve farklılıklarını gösterir.
Dersin İçeriği Hücrelerin kökeni ve evrim, temel hücre yapısı, hücre organelleri, yapıları ve fonksiyonları, ilaçların biyolojik memranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği, aminoasitler, enzimler, karbohidratlar, mikrobiyolojiye giriş, bakteriler, funguslar, parazitler, akut inflamasyon, biyoistatistiksel yöntemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre Komitesine Giriş Hücre Komitesine Giriş Hücre kökeni ve evrimi Temel hücre yapısı Hücre zarı, sitoplazma ve organellerin histolojik yönü Fizyolojik Bilimlere Giriş, Temel Fizyolojik ilkeler ve homeostaz Vücut sıvısı bölmeleri ve özellikleri Laboratuvar: Normal, molar, yüzde çözümlerNucleus'un histolojik yönü Plazma Membranının Yapısı ve İşlevleri Hücre zarından maddelerin taşınması -
2 Nöron Modelinde Hücre Zarının Elektriksel Potansiyelleri Mikroorganizmaların hücre yapıları Nöron Modelinde Hücre Zarının Elektriksel Potansiyelleri Biyoenerji Sıvı hemodinamik bozukluklar Bakteriyel sınıflandırma, yapı ve metabolizma Genetik bilgiyi depolayan makromoleküller Laboratuvar: pH mete İnsan genom organizasyonu Bakteriyel patogenez mekanizmaları -
3 Nöron Modelinde Elektriksel Uyarılabilirlik ve Aksiyon Potansiyeli TBL: Hücreler Arası Sinyal İletimi Kalıtım Molekülü olarak DNA ve DNA replikasyonu Amino asit yapıları, sınıflandırılması ve reaksiyonları -
4 Peptitler ve proteinler Bakteri genetiği Farmakodinamik: Reseptörler ve Konsantrasyon Mikrobiyoloji laboratuvarına giriş Hücre iskeleti RNA türleri ve işlevleri Laboratuvar teşhisinin genel ilkeleri Bakterilerin in vitro kültivasyonu -
5 DNA'dan Protein I'e bilgi aktarımı (transkripsiyon ve transkripsiyon sonrası modifikasyonlar) Farmakokinetik Laboratuvar: Mikroskopinin temelleri Viral sınıflandırma, viral yapı ve replikasyon İlaç Etkisinin Moleküler Yönleri -
6 DNA'dan Protein II'ye bilgi aktarımı (çeviri ve çeviri sonrası modifikasyonlar) Hücre içi protein kaçakçılığı Strese ve zararlı uyaranlara hücresel yanıt viral patogenez Tartışma zamanı: Hücre organelleri ve yapıları ve işlevleri Laboratuvar: Spektrofotometre Mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri Hücre hasarı ve hücre ölümü Hücre içi birikimler Amiloidoz Patolojik kalsifikasyon Hücresel Yaralanma ve Ölüm -
7 Sınava hazırlık ve Genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Emery's Elements of Medical Genetics (15th Edition); Peter D. Turnpenny, Sian Ellard; Elsevier, Philadelphia, 2017.
3. Harper’s Illustrated Biochemistry (31st Edition); Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil McGrawHill-Lange, 2018
4. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, McGraw-Hill Education, 2019.
5. Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (Seventh Edition); Denise R. Ferrier; Lippincott Wilwims & Wilkins; Philadelphia, 2017.
6. Marks’ Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach (5th Edition); Michael Lieberman, Alisa Peet; Wolters Kluwer, Philadelphia, 2018.
8. Basic & Clinical Pharmacology (13th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2015.
9. Robbins Basic Pathology (10th edition); 2018 [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster
9. Thompson & Thompson Genetics in Medicine (8th Edition); Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard; ; Elsevier, Philadelphia, 2016.
10. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology (4th Edition); Abraham Kierszenbaum Laura Tres, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
10. Cell and Molecular Biology (2nd edition); Nalini Chandar, PhD, Susan Viselli, PhD, Lipincot Wiliams & Wilkins, 2019.
11. Molecular Cell Biology (8th edition); Harvey Lodish, W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.
12. Molecular Biology of the Cell (6th edition); Bruce Alberts, W. W. Norton & Company, 2015.
13. Medical Microbiology (8th Edition); Murray, Rosenthal, Pfaller, 2016.
14. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (9th Edition); Bennett, JE, Dolin R, Blaser MJ. Elsevier, 2019.
15. Lehninger Principles of Biochemistry (7th Edition), David L. Nelson, Michael M. Cox W H Freeman & Co, 2017.
16. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (7th Edition); Thomas M. Devlin (Editor) John Wiley & Sons, 2011.
17. Integrative Medical Biochemistry: Examination and Board Review, 1st Edition Michael W. King, Mc Graw Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 2
Laboratuar 7 28
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 23 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 7 11 77
Laboratuar 7 1 7
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 8 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 7 11 77
Toplam İş Yükü 217