AKTS - İç Hastalıkları I

İç Hastalıkları I (MED401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Hastalıkları I MED401 18 18 0 6 10
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının birinci basamak düzeyinde tanı, tedavi ve izlemi, önlenmesi, erken tanı konulması ve sevkine; bu sistemlerle ilgili acil durumların tanınması ve ilk müdahalenin yapılmasına yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Gastrointestinal, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini ve değişikliklerini açıklar.
 • Kanser biyolojisini, karsinogenezin ana basamaklarını ve tümör immünolojisini açıklar.
 • Transfüzyon tıbbı ile ilgili kan komponentlerini, transfüzyon endikasyonlarını ve doğru kan komponenti kullanım ilkelerini açıklar.
 • Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerini ilgilendiren hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik, vb) ve fizyopatolojisini açıklar.
 • Toplumda sık görülen gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının epidemiyolojisi, önlenmesi ve erken tanısına yönelik yaklaşımları açıklar ve uygular.
 • Sık görülen gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının en sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını hasta bazında değerlendirir.
 • Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemine yönelik olarak ayrıntılı ve güvenilir anamnez alır ve tam fizik muayene yapar.
 • Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemleri ve endikasyonlarını açıklar, uygun sırada seçer ve sonuçlarını yorumlar.
 • Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar inceleme sonuçlarını değerlendirerek gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarına ön tanı/tanı koyar.
 • Sık görülen gastroenterolojik, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının tedavisinde kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları açıklar, birinci basamak düzeyinde tedavi ve izlemini yapar ve gerektiğinde uygun koşullarda sevk eder.
 • Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemleri ile ilgili acil durumları tanır, ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerine özgü yakınmaları olan hastanın anamnez, fizik muayene ve tanısal test bulgularını yazılı olarak düzenler ve sunar.
 • Sık görülen gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistem hastalıklarının koruyucu önlemleri, tanı yöntemleri, tedavi ve izlemlerindeki temel unsurlar konusunda hasta ve yakınlarını uygun şekilde bilgilendirir.
 • Hekimlik uygulamalarında sorumluluk alır, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkili ekip çalışması yapar.
 • Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar ve kötü haber vermeyi uygun şekilde ve aşamalı olarak yapar.
Dersin İçeriği Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerinin fonksiyonel ve enflamatuar hastalıkları, kanserleri; bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özefagus hastalıkları Peptik ülser Mide tümörleri Üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları İnflamatuvar barsak hastalıkları Kolorektal kanserler Kronik diyare Malabsorbsiyon Gastroenteroloji laboratuvar pratik Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma Seminer -
2 Fonksiyonel barsak hastalıkları Kolesistit ve kolelithiazis Pankreatitler ve pankreasın neoplazik hastalıkları Karaciğer foksiyon bozuklukları Kronik hepatitler Non‐viral kronik karaciğer hastalıkları Siroz ve komplikasyonları Portal hipertansiyon Gastroenteroloji laboratuvar pratik Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma Seminer 1. Ara Sınav -
3 Hematolojide tanısal yaklaşım: Laboratuvar Kanama diyatezi Hiperkoagülabilite Hemolitik anemi Nütrisyonel anemi Lenfomalar Hematolojiye giriş ve hematoloji laboratuvarı Anemili hastaya yaklaşım Kanama diyatezine yaklaşım Hiperkoagülabiliteye yaklaşım Lenfadenopati ve splenomegaliye yaklaşım Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma Seminer -
4 Plazma hücre hastalıkları Akut lösemiler Kronik miyeloproliferatif hastalıklar Kemik iliği yetmezliği Kan bankacılığı ve aferez Kök hücre nakli Lenfadenopati ve splenomegaliye yaklaşım Akut lösemili hastaya yaklaşım Kök hücre nakli Kan bankası ve transfüzyon/aferez Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma Seminer 2. Arasınav -
5 Kanser hücre biyolojisi ve metastaz gelişimi Kanseri önleme ve erken tanı Kanserli hastaya yaklaşım ilkeleri Akciğer kanseri Meme kanseri Testis germ hücre ve jinekolojik kanserler Gastrointestinal sistem kanserleri Kanserden korunma ve erken tanı Kanser kemoterapisi uygulama temel ilkeleri Radyoterapinin temel ilkeleri Radyoterapinin erken ve geç etkileri Primeri bilinmeyen kansere yaklaşım Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma Seminer -
6 Kanserde hematolojik sorunlar ve enfeksiyonlar Onkolojik aciller Kanserde immünoretapi ve hedefe yönelik tedaviler Sitotoksik ilaçlar ve hormonal tedavi Kanserde ağrı ve destek tedavileri Konsültasyon etiği Klinik açıdan lösemi genetiği ve kemik iliği yetmezliği sendromları Sporadik solid doku tümörlerinde genetik yaklaşım Ailesel ve kalıtsal kanser sendromları Onkolojik aciller Tümör belirleyiciler Kötü haber verme Tükenmişlik ve koruma yöntemleri Klinik ve poliklinikte hasta hazırlama Hazırlanan hastaların tartışılması Reçete yazma 3. Ara Sınav İç Hastalıkları I Genel Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Harrison's Principles of Internal Medicine (20th Edition) J. Larry Jameson , Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo; McGraw-Hill, Europe, 2018.
2. Goldman-Cecil Medicine (25th Edition); Lee Goldman, Andrew I. Schafer; Elsevier, New York, 2015.
3. Textbook of Gastroenterology (5th Edition); Tadataka Yamada,‎ David H. Alpers,‎ Anthony N. Kalloo,‎ Neil Kaplowitz,‎ Chung Owyang,‎ Don W. Powell; Wiley Blackwell, 2011.
4. Practical Hemostasis and Thrombosis (3rd Edition); Nigel Key, Micheal Makris; Wiley Blackwell, 2017.
5. Pathophysiology of Blood Disorders (3rd Edition); H. Fraklin Bunn, Jon C. Aster; McGraw-Hill, New York, 2011.
6. Wintrobe’s Clinical Hematology (13th Edition); John P. Greer; Daniel A. Arber, Bertil Glader, Alan F. List, Robert T. Means, Frixos Paraskevas, George M. Rodgers; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2014.
7. Oxford Textbook of Oncology (3rd Edition); David J. Kerr,‎ Daniel G. Haller,‎ Cornelis J. H. van de Velde,‎ Michael Baumann,‎ Nagahiro Saijo; Oxford University Press, 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 3 30
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 6 18 108
Laboratuar
Uygulama 6 18 108
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 6 24
Toplam İş Yükü 250