AKTS - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I (MED408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I MED408 18 18 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ülkemizde görülen mevcut, yeniden önem kazanan ve yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarını bilen, birinci basamaktan itibaren enfeksiyon hastalıkları konusunda korunma, tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve sevk etme için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; edindiği bu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile enfeksiyon hastasına iletişim becerilerini de kullanarak etik kurallar çerçevesinde yaklaşan; bu alandaki gelişmeleri yaşam boyu takip etme, araştırma ve sorgulama yoluyla öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış hekimler yetiştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enfeksiyon hastalıklarının toplum sağlığı bakımından önemini açıklar, birey ve toplumun enfeksiyöz hastalıklar bakımından risk faktörlerini sıralar.
  • Sık görülen ve hayatı tehdit eden enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi, korunma, tanı, tedavi ve sevk kriterlerini açıklar.
  • Enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, bulaş yollarını ve konak organizmayı etkileme mekanizmalarını neden-sonuç ilişkisi ile açıklar.
  • Enfeksiyon hastalıklarının genel ve sistemlere özgü belirti ve bulgularını açıklar, iletişim becerilerini kullanarak hasta ve/veya yakınlarından genel ve soruna yönelik ayrıntılı anamnez alır, tam fizik muayene yapar, öntanı/lar oluşturur.
  • Birinci basamakta enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanılan testleri seçer, sonuçlarını değerlendirir; anamnez ve fizik muayene verileriyle birlikte klinik akıl yürütme becerilerini kullanarak ön tanı/tanı koyar.
  • Birinci basmakta enfeksiyon hastasını, kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli bakım ilkelerine göre, herhangi bir ayrım yapmadan, bütüncül yaklaşımı benimseyerek ve hasta mahremiyetine özen göstererek yönetir; tedavide akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri ve mevzuata uygun olarak reçete düzenler.
  • Birey ve toplum bazında enfeksiyon hastalıklarından korunma ve azaltılmasına yönelik uygulamaları (bildirim, bağışıklama, izolasyon tedbirleri vb) açıklar, uygulamada ekip çalışmasında yer alır; bu konuda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir, danışmanlık yapar, sağlık dışı sektörlerle işbirliği yapar.
  • Temel ve güncel enfeksiyon hastalıkları bilgilerine ve mevcut yasal düzenlemelere basılı, görsel ve bilişim teknolojileri gibi farklı kaynaklardan ulaşır, takip eder, yorumlar ve uygular.
Dersin İçeriği Sistemik ve lokal enfeksiyonlar, anamnez ve fizik muayene; poliklinikte ön tanı koyma ve tanıya yönelik testleri seçme, laboratuvar test sonuçlarını yorumlama ve ayırıcı tanı; antimikrobiyal kemoterapi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enfeksiyon hastalıklarında semptom ve bulgular, Antimikrobiyal kemoterapi, Enfeksiyon hastalıklarının tedavi prensipleri, Akılcı antibiyotik kullanımı, Santral sinir sistemi enfeksiyonları, Sıtma, Akut enfeksiyöz diyareler, Üst solunum yolu enfeksiyonları (akut otit, rinosinüzit, tonsillofarenjit), Üst solunum yolu enfeksiyonları (influenza, soğuk algınlığı), Nekrotizan fasiit, gazlı gangren, osteomiyelit, septik artrit, Kuduz, HIV ve AIDS, Ateşli hastaya yaklaşım ve nedeni bilinmeyen ateş (Tüberküloz, bruselloz, leishmaniasis vb), Febril nötropeni, Sepsis,Anamnez ve fizik muayene; Poliklinikte pratik, Ön tanı oluşturma ve tanıya yönelik testleri seçme; Poliklinikte pratik, Laboratuvar test sonuçlarını yorumlama ve ayırıcı tanı yapma; Poliklinikte pratik,Antimikrobiyal reçete yazma El yıkama; Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi, Şuur bulanıklığı olan hastaya tanısal yaklaşım ve reçete yazma pratiği (akut pürülan menenjit), Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun reçete yazma (Akut enfeksiyöz diyareler), Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun reçete yazma (Pnömoni), Mikroskop kullanımı ve periferik yayma inceleme, Kültür alma ve ekme, Akut ishalli hastaya tanısal yaklaşım: Dışkı incelemesi, laboratuvarda biyolojik materyalle çalışma, Mikroskop kullanımı ve vücut sıvılarını inceleme, Seminer -
2 Genito-üriner sistem enfeksiyonları, Tifo, Bruselloz, Pnömoniler, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi, Tetanoz, Şarbon, Viral hepatitler, Ön tanı oluşturma, tanıya yönelik testleri seçme ve antimikrobiyal reçete yazma; Poliklinikte pratik, Antimikrobiyal reçete yazma Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilme, Antimikrobiyal reçete yazma (Temas öncesi ve sonrası enfeksiyonlara karşı profilaksi), Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun reçete yazma (genito-üriner enfeksiyonlar), Antimikrobiyal reçete yazma (Üst solunum yolu enfeksiyonları), Akılcı antibiyotik uygulamaları,Antimikrobiyal reçete yazma, Poliklinikte pratik,İdrar ve üretral akıntının incelenmesi Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser (Editors); Elsevier Saunders.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 2 18 36
Laboratuar
Uygulama 2 18 36
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 1 1
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75