AKTS - Klinikle Tanışma

Klinikle Tanışma (MED306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Klinikle Tanışma MED306 4 0 2 5 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sağlıklı birey özelliklerinin tanımlanması ve birey sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Sağlık ve hastalık kavramlarını ve belirleyicilerini açıklar.
 • Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini sıralar ve toplum sağlığının korunmasındaki önemini açıklar.
 • Sağlıklı bireylere ve riskli gruplara önerilebilecek beslenme ve egzersiz tiplerini açıklar ve sağlıklı bireyler için egzersiz reçetesi düzenler.
 • Sigara, alkol ve madde bağımlılığının zararlarını açıklar ve sigara bırakma danışmanlığı yapar.
 • Yaş gruplarına göre periyodik sağlık muayenesini tanımlar.
 • Yaşlanma mekanizmalarını ve yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri açıklar.
 • Yaşlı, yakınları ve bakıcıları ile iyi iletişim kurar, anamnez alma ilkelerini açıklar ve anamnez alır.
 • Yaşlı hastada fizik muayene yapar.
 • Yaşlı hastada fizik muayene yapar.
 • Yaşlıda çok yönlü geriatrik değerlendirme yapar.
 • Yaşlıda sık görülen kronik hastalıkları ve geriatrik sendromları açıklar.
 • Yaşlıda önerilen koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar ve önemini açıklar.
Dersin İçeriği Hasta karşılama; onam alma; anamnez alma; baş ve boyun muayenesi; solunum sistemi muayenesi; dolaşım sistemi muayenesi; nörolojik muayene, endokrin sistem muayenesi, sindirim sistemi muayenesi, ürogenital sistem muayenesi, deri muayenesi, psikiyatrik hastanın muayenesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ve hastalık; Sağlık ve hastalığın sosyal ve davranışsal belirleyicileri; Sağlıklı yaşam için egzersiz; Sağlıklı beslenme; Riskli gruplarda beslenme; Erişkinde obezite; Obez bireyler için egzersiz reçetesi; Sigara içiciliği ve sigarayı bırakmak için danışmanlık; Alkol ve madde bağımlılığı; Bitkisel ürün kullanımı, Erişkinler için koruyucu hizmetler; Peryodik sağlık muayeneleri -
2 Yaşlanma mekanizmaları ve yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler; Kapsamlı geriatrik değerlendirme; Yaşlıda koruyucu hekimlik; Yaşlıda sık görülen kronik hastalıkların klinik özellikleri ve tedavi hedefleri -
3 Geriatrik sendromlar; Polifarmasi ve akılcı ilaç kullanımı, Malnütrisyon ve sarkopeni, Demans, Depresyon, Deliryum, Bası yaraları, -
4 Üriner inkontinans, Denge bozuklukları ve düşmeler; Geriatrik farmakoloji; Palyatif bakım ve yaşam sonu bakım -
5 Genel sınava hazırlık ve Genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basic & Clinical Pharmacology (13th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2015.
2. Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics (2nd Edition); Brie Williams, Anna Chang, C. Seth Landefeld, Cyrus Ahalt, Rebecca Conant, Helen Chen; McGraw-Hill, New York, 2014.
3. Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology (6th Edition); Jeffrey B. Halter, Joseph G. Ouslander, Mary E. Tinetti, Stephanie Studenski, Kevin P. High, Sanjay Asthana; McGraw-Hill, New York, 2009.
4. Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry (4th Edition); Andres Martin, Fred R. Volkmar, Melvin Lewis; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007.
5. Nelson Textbook of Pediatrics (19th Edition); Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Joseph W. St. Geme, Nina F. Schor; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2011.
6. Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition); Anita Thapar, Daniel S. Pine, James F. Leckman, Stephen Scott, Margaret J. Snowling, Eric A. Taylor; Wiley-Blackwell, 2015.
7. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine (2nd Edition); Suzanne Kurtz,‎ Juliet Draper, Jonathan Silverman; Radcliffe Publishing, Abingdon, 2005.
8. The Harriet Lane Handbook (20th Edition); Branden Engorn, Jamie Flerlage; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 15 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 5 14 70
Laboratuar
Uygulama 4 4 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 11 44
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 4 2 8
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 8 32
Toplam İş Yükü 175