AKTS - Araştırma Projesi II

Araştırma Projesi II (MED208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Projesi II MED208 1 1 0 16 2
Ön Koşul Ders(ler)i
Tıp ve etik konularına giriş; bilim, tıp ve hücre biyolojisi konularına giriş; insan embryolojisine giriş; çevre sağlığı; sağlıklı yaşam; araştırma projelerine giriş
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Planlanmış olan bir araştırma projesini bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek ve ekip çalışması yaparak yürütmek, araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve poster olarak sunmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Araştırma verilerini toplar.
 • Araştırma aşamalarını gerçekleştirirken etik kurallara uyar.
 • Ekip çalışması yapar.
 • Araştırma verilerini uygun şekilde veri tabanına girer.
 • Araştırma verilerini değerlendirmek için uygun istatistik yöntemi seçer.
 • Araştırmaya ait istatistik verilerini uygun şekilde yorumlar.
 • Araştırma sonuçlarına uygun tablo ve grafikleri seçer ve uygular.
 • Araştırma sonuçlarını sunum için hazırlar.
 • Araştırma sonuçlarını uygun teknikleri kullanarak sunar.
 • Projenin tüm aşamalarında ekip arkadaşları ile etkili iletişim içinde olur.
 • Projenin tüm aşamalarında akademik ve istatistik danışmana danışır.
Dersin İçeriği Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma verilerinin toplanması -
2 Araştırma verilerinin toplanması -
3 Araştırma verilerinin toplanması -
4 Araştırma verilerinin toplanması -
5 Araştırma verilerinin toplanması -
6 Araştırma verilerinin toplanması -
7 Araştırma verilerinin toplanması -
8 Araştırma verilerinin toplanması -
9 Elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi -
10 Elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi -
11 İstatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile değerlendirilmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu -
12 Sonuçların rapor haline getirilmesi -
13 Sonuçların rapor haline getirilmesi -
14 Sonuçların sunuma hazırlanması -
15 Sonuçların sunuma hazırlanması -
16 Sonuçların sunulması -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (10th Edition); Wayne W. Daniel; Chad L. Cross; John Wiley & Sons, 2013.
2. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th Edition); Andy Field; Sage, Los Angelos, 2013.
3. Fundamentals of Biostatistics (8th Edition); Bernard Rosner; Cengage Learning, Boston, 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 3 48
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 50