AKTS - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I (MED504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I MED504 15 13 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kas-iskelet sistemi ve nörolojik sistem ile ilgili sorunların birinci basamak düzeyinde tanısını koymak ve tedavilerini planlamak. Planlanan tedaviler doğrultusunda; ihtiyaç duyulan durumlarda rehabilitasyon yönünden bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kas-iskelet sistemi ile nörolojik sistemin normal yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
  • Toplumda sık görülen kas-iskelet sistemi ile nörolojik sistem hastalıklarının epidemiyolojisini açıklar. İlgili hastalıkların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları açıklar.
  • Toplumda sık görülen kas-iskelet sistemi ile nörolojik sistem hastalıklarının klinik, radyolojik ve patolojik bulgularını hasta bazında değerlendirir.
  • Toplumda sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısını koyar, tedavisini planlar ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda ihtiyaç duyulan yöntemleri açıklar.
  • Kas-iskelet sistemi ve nörolojik sisteme yönelik detaylı anamnez alır.
  • Kas-iskelet sistemi ve nörolojik sistemin ayrıntılı olarak fizik muayenesini yapar.
  • Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan temel laboratuvar testlerini bilir ve tanısal test sonuçlarını birinci basamak düzeyinde yorumlar.
  • Ağrılı hastaya uygulanacak tedaviyi detaylı olarak anlatır ve hasta ile etkili iletişim kurar.
  • Kronik hastaya uygulanacak tedaviyi detaylı olarak anlatır ve hasta ile etkili iletişim kurar.
  • Yaşlı hasta ile etkili iletişim kurar ve tedavi planı hakkında veya yaşam tarzı hakkında hastaya detaylı bilgiler aktarır.
Dersin İçeriği Artritler ve ayırıcı tanısı; spondiloarthropatiler; ankilozan spondilit; romatoid artrit ve tedavi yaklaşımları; sırt ağrısı; fibromyalji; myofascial ağrılar; osteoartritler; medulla spinalis hasarlı olgularda rehabilitasyon; eklem ağrısı ve ayırıcı tanı; omurganın klinik anatomisi; boyun ağrısı; bel ağrısı; yaşlı hastalarda ağrı tipleri ve tedavi prensipleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel eklem anatomisi ve omurganın klinik anatomisi; eklem ağrıları; artritlere genel yaklaşım ve ayırıcı tanısı; spondiloartropatiler ve ankilozan spondilit; işlevsellik, özürlülük ve sağlığın uluslararası (ICF) sınıflandırılması ve hastaların değerlendirilmesi; romatoid artrit; bel ağrıları; sağlıkta ve rehabilitasyonda egzersizin yeri -
2 Fibromyalji; myofasial ağrı; osteoartrit; inme, serebral palsi ve travmatik beyin yaralanmaları; boyun ağrıları; medulla spinalis hasarında rehabilitasyon yaklaşımı; eklem ağrıları (pratik uygulama); romatoid artrit: Ayırıcı tanı ve tedavisi -
3 İnflamatuvar bel ağrılı hastaya yaklaşım; osteoartritli hastaya yaklaşım; omurga muayenesi SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. De Lisa's Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice (5th Edition); Walter R. Frontera; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010.
2. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation (5th Edition); David X. Cifu MD; Elsevier, Philadelphia, 2016.
3. Musculoskeletal Examination (4th Edition); Jeffrey Gross, Joseph Fetto, Elaine Rosen; Wiley-Blackwell, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 15 45
Laboratuar
Uygulama 3 13 39
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 100