AKTS - Solunum Sistemi

Solunum Sistemi (MED204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Solunum Sistemi MED204 4. Dönem 5 2 1 6 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Solunum sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevleri ile bu sistemle ilgili bozuklukların etiyopatogenezi, patolojisi, semptom ve bulguları, önlenmesi, tanı ve tedavi prensipleri hakkında bilgi kazandırmak; solunum sistemine yönelik temel tıbbi becerileri öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Burun ve paranazal sinüslerin anatomisini ve histolojisini bilir, klinik önemini açıklar. Koku epitelinin histolojik yapısını tanımlar.
 • Farinks anatomisini ve histolojisini bilir, klinik önemini açıklar.
 • Larinks anatomisini ve histolojisini bilir, klinik önemini açıklar.
 • Boynun ön ve lateral bölgelerini tanımlar, burada yer alan anatomik oluşumların komşuluklarını bilir, boyun üçgenlerini tanımlar ve boyun fasiyalarının önemini açıklar.
 • Boyun kökünü bilir ve klinik anatomik önemini açıklar.
 • Solunum sisteminde yer alan hava yollarının ve akciğerlerin anatomisini bilir ve klinik önemlerini açıklar.
 • Trakea, akciğer içi bronş ağacı, lob, lobül, asinüs ve plevranın histolojik yapısını tanımlar.
 • Solunum bölgesi, alveoller, interalveolar septum, kan-hava bariyeri histolojik yapısını bilir.
 • Solunum sistemi gelişimini ve gelişimsel anomalilerini bilir.
 • Solunum yollarının yapı ve fonksiyonunu tanımlar, akciğerlerin ve plevranın yapı ve fonksiyonlarını tanımlar, solunum gazlarının akışını belirleyen güçleri açıklar.
 • Aktif ve pasif solunumla ilgili hareketlerin nasıl oluştuğunu açıklar, yüzey gerilimi ile ilgili sürfaktanın bileşim ve fonksiyonunu belirtir, solunumla ilgili güç, akciğer hacmi ve plevra içi basıncı arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Statik ve dinamik kompliyansı açıklayabilir ve bunu pratiğe uygular, akciğer hacimlerini ve kapasitelerini isimlendirir ve değerlendirir, solunum şeklinin plevra basıncı ve solunum işi üzerindeki etkisini açıklar.
 • Akciğerlerde gaz alış veriş hızını belirleyen faktörleri isimlendirir, alveoler ventilasyon ve gaz alış verişi arasındaki ilişkiyi açıklar, ventilasyon/perfüzyon oranını belirleyen otoregülasyon mekanizmalarını açıklar.
 • Egzersiz sırasında kan gaz basınçlarındaki değişiklikleri açıklar.
 • Solunum sistemini etkileyen bakteri ve virüsleri tanımlar, neden oldukları patolojik tabloları açıklar.
 • Solunum yollarına ait patolojik tabloları bilir ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, akciğer ödemi, akciğer tümörleri ve ilişkili hastalıkları sınıflayabilir, semptom ve bulguları yorumlayabilir.
 • Solunum sistemi için kullanılan bronkodilatatör, antitussif ve ekspektoran ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini tanımlayabilir.
Dersin İçeriği Burun ve ilişkili yapıların anatomisi; farinks; larinks; trake ve akciğerlerin anatomisi; boynun ön ve lateral bölgeleri; boyun kökü; klinik anatomi; solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu; pulmoner ve alveolar ventilasyon; solunumun mekaniği; transport ve perfüzyon dinamikleri; akciğerin ventilasyon-perfüzyon özellikleri; solunumun regülasyonu; egzersizde solunum uyumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Komite hakkında genel bilgilendirme; Burun ve ilişkili yapıları; Farinks; Larinks; Boynun lateral ve anterior bölgeleri ve boyun kökü; Trake ve akciğer; Bölgesel ve klinik anatomi; Solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu; Akciğer hacim ve kapasitesi; Pulmoner ve alveolar ventilasyon -
2 Solunumun mekaniği ve dinamik solunum fonksiyon testleri; Kan gazlarının taşınması; Difüzyon; Transport ve perfüzyon dinamikleri; Akciğerin ventilasyon-perfüzyon özellikleri; Solunumun regülasyonu; Egzersizde solunum uyumu; Üst solunum yolları bozuklukları ve neoplazileri; Orofarinks bozuklukları ve neoplazileri -
3 Konjenital akciğer anomalileri; Kollaps; Pulmoner Ödem; Obstruktif ve restriktif pulmoner hastalıklar; Kronik difüz interstisiyal hastalıklar; Vasküler orijinli akciğer hastalıkları; Akciğer enfeksiyonları; Pulmoner neoplazileri; Plevral bozuklukları ve neoplazileri -
4 Bronkodilatör ilaçlar; Antitussif ve ekspektoran ilaçlar; Mycobacterium tuberculosis; Mycobacterium avium kompleks; Legionellae; Bartonella; Chlamydia ve Chlamydophila; Influenza; Parainfluenza virüsleri; Adenovirüsler; RSV; İnsan metapnömovirüs; Rinovirüs ve Coronavirüsler; Paramiksovirüsler ve Rubella virüs; Kabakulak virüsü; Kızamık virüsü; Parvovirüsler ve diğer çocuk eksantem olguları; Poksvirüs -
5 Burun; Paranazal sinüsler, koku epiteli, farinks ve larinks histolojik yapısı; Yüz, çeneler, damak, burun ve koku epitelinin gelişimi; Yüz ve oral bölge gelişim anomalileri -
6 Trakea; Akciğer içi bronş ağacı; Lob, lobül, asinüs ve plevra histolojik yapısı; Akciğer dolaşımı; Solunum bölgesi; Alveoller; İnteralveolar septum; Kan-hava bariyeri histolojik yapısı; Larinks, trakea ve bronş ağacının, akciğerlerin gelişimi; Fötal solunum; Solunum sistemi gelişim anomalileri SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gray's Atlas of Anatomy / Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson.
2. Sobotta Atlas of Human Anatomy / |c edited by F. Paulsen, J. Waschke ; translated by T. Klonisch, S. Hombach-Klonisch.
3. Goodman & Gilman's the Pharmacological basis of Therapeutics / editor, Laurence L. Brunton ; associate editors, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann.
4. Histology and Cell Biology : An Introduction to Pathology / Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres
5. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. Keith Moore
6. Cells, Tissues, and Disease : Principles of General Pathology / Guido Majno, Isabelle Joris.
7. Medical Physiology. 3rd Edition . Elsevier. Walter F Boron and Emile L Boulpaep
8. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 13th ed. Saunders
9. Basic Medical Microbiology / Patrick R. Murray

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 15 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 6 15 90
Laboratuar 6 7 42
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 7 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 10 50
Toplam İş Yükü 225