AKTS - Kardiyovasküler Sistem

Kardiyovasküler Sistem (MED202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kardiyovasküler Sistem MED202 6 2 2 10 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dolaşım sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevleri ile bu sistemle ilgili bozuklukların etiyopatogenezi, patolojisi, semptom ve bulguları, önlenmesi, tanısı ve tedavi prensipleri hakkında bilgi kazandırmak; Dolaşım sistemine yönelik temel tıbbi becerileri kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Lenfatik sistem ve timusu bilir, klinik önemini kavrar.
 • Toraks duvarı anatomisi, dolaşım sistemi anatomisini bilir.
 • Kalp, perikardiyum, büyük damarlar, mediastinum ve diafragma anatomisini bilir. İlgili anatomik oluşumların klinik anatomik önemlerini kavrar.
 • Vücut sıvılarını ve kan dokusunun fizyolojisini bilir.
 • Plazma ve proteinlerinin işlevini, kan hücrelerinin yapımını, işlevlerini, kan gruplarını ve hemostaz mekanizmasını bilir.
 • Kalp kasının fizyolojisini, ileti sistemlerini, kan akımını düzenleyen mekanizmaları ve regülasyonunu bilir.
 • Kan dokusunun, kemik iliğinin histolojisini ve prenatal ve postnatal hemapoezi bilir.
 • Dolaşım sistemi bileşenlerinin histolojisini ve gelişimini bilir.
 • Kardiyovasküler hastalıkların patolojisini bilir ve ayırt eder.
 • Otonom, sempatik ve parasempatik sinir sisteminin farmakolojisini bilir, bu sistemle ilgili kullanılan ilaçları ayırt eder.
 • Ateroskleroz biyokimyasını ve kalp hastalıklarının tanısını detaylı olarak açıklar.
 • Miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve hipertansiyonu bilir.
 • Sepsis, bakteriyemi, fungemi ve sık görülen kardiyovasküler sistem enfeksiyon etkenlerini bilir.
Dersin İçeriği Lenfoid sistem; timus; kalp ve perikardiyum anatomisi; mediastinum; diafragma; dolaşım sisteminin büyük damarları; vücut sıvıları; kanın bileşenleri; plazma ve plazma proteinleri; hemapoez ve regülasyonu; trombositler; hemostatik mekanizmalar; kalp kası fizyolojisi; kalp siklusu; kalpteki uyarı-ileti sistemleri; elektrokardiyogram; hipertansif kalp hastalığı; konjenital kalp hastalığı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Komite hakkında genel bilgilendirme; Lenfoit sistem ve timüs; Thoraks duvarı anatomisi; kalp ve perikardiyum; Mediastinum; Büyük damarlar ve posterior mediastinum; Diyafram; Bölgesel ve klinik anatomi; Vücut sıvıları, kan dokusu, kanın fiziksel özellikleri, kanın bileşenleri; Plazma ve plazma proteinlerinin işlevsel önemi; Hemapoez ve regülasyonu -
2 Hemoglobin yapımı ve fonksiyonları; Eritrosit işlevleri; Trombosit işlevleri ve endotel-trombosit ilişkisi; Hemostatik mekanizmalar; Lökosit işlevleri; Kalp kasının fizyolojik özellikleri; Kalbin özel uyarı-ileti sistemi; Normal elektrokardiyogram; Kalp siklusu, kalp sesleri -
3 Kalbin debisi; Dolaşım sistemi ve kan; Fetal dolaşım; Arteriyel, kapiller ve venöz dolaşım; Kan akımını düzenleyen lokal kontrol mekanizmaları; Arter kan basıncının regülasyonu; Dolaşım sistemi ve egzersiz; Kırmızı kan hücreleri, anemi, polisitemi; Kanama bozuklukları; Hipertansif vasküler hastalıklar -
4 Arteriyoskreloz ve ateroskleroz; Ven ve lenfatik patolojisi; Vasküler neoplazma; Kardiyak patofizyolojisine genel bakış ve yaşın kalbe etkileri; Kalbin fonksiyonel bozuklukları; İskemik kalp hastalığı; Kardiyomiyopati; Hipertansif ve valvular kalp hastalığı; Kardiyak tümörler; Perikardiyum patolojisi -
5 Kalpteki tümörler; Beyaz kan hücreleri ve lenf nodlarının reaktif proliferasyonu; Beyaz kan hücrelerinin neoplastik proliferasyonu; Dalak ve timus patolojisi; Anemiler; Polisitemi; Kanama bozuklukları; Otonom sinir sistemi farmakolojisi -
6 Otonom sinir sistemi reseptörleri; Sempatik sinir sistemi ve sempatomimetik ilaçlar; Sempatolitik ilaçlar; Parasempatik sinir sistemi ve parasempatomimetik ilaçlar; Parasempatolitik ilaçlar -
7 Misetizm ve organik fosfor zehirlenmelerinin tedavisi; Gangliyonları stimüle–bloke eden ilaçlar ve nikotin; Kalp glikozitleri ve kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar; Renin–Anjiyotensin sisteminin farmakolojisi; Diüretik ilaçlar; Antianjinal ilaçlar ve diğer koroner vazodilatörler; Kalsiyum kanal blokörleri; Antihipertansif ilaçlar -
8 Periferik vazodilatörler; Antiaritmik ilaçlar; Hipolipidemik ilaçlar; Antitrombotik ve fibrinolitik ilaçlar; Asit–Baz dengesini etkileyen ilaçlar; Ateroskleroz biyokimyası; Kalp hastalıklarında tanı testleri; Serbest radikal metabolizması ve ilişkili hastalıklar; Miyokard infarktüsü; Kalp yetmezliği; Hipertansiyon; Sepsis, bakteriyemi, fungemi ve sık görülen kardiyovasküler sistem enfeksiyon etkenleri -
9 Kan hücreleri ve plazmanın histolojik açıdan yapısal özellikleri; Kemik iliği yapısı; Miyeloretiküler bağ dokusu; Prenatal ve postnatal hemopoez; Kan damarlarının çeşitleri ve ince yapıları; Lenf damarlarının çeşitleri ve ince yapıları; Kan basıncını etkileyen duyusal cisimciklerin ince yapıları -
10 Kalp duvarını oluşturan katmanların ince yapısı; Kalbin gelişmesi ve yapı bozuklukları; Kan ve lenf damarlarının gelişmesi SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gray's Atlas of Anatomy / Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson.
2. Sobotta Atlas of Human Anatomy / |c edited by F. Paulsen, J. Waschke ; translated by T. Klonisch, S. Hombach-Klonisch.
3. Goodman & Gilman's the Pharmacological basis of Therapeutics / editor, Laurence L. Brunton ; associate editors, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann.
4. Histology and Cell Biology : An Introduction to Pathology / Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres
5. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. Keith Moore
6. Cells, Tissues, and Disease : Principles of General Pathology / Guido Majno, Isabelle Joris.
7. Medical Physiology. 3rd Edition . Elsevier. Walter F Boron and Emile L Boulpaep
8. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 13th ed. Saunders
9. Basic Medical Microbiology / Patrick R. Murray
10. Katzung & Trevor's pharmacology : examination & board review / Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall; Anthony J Trevor.
11. Cell biology and histology / Leslie P. Gartner, PhD.
12. Physiology / Linda S. Costanzo, PhD.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 15 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 10 15 150
Laboratuar 10 5 50
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 6 60
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 6 60
Toplam İş Yükü 325