Adli Tıp (MED406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Adli Tıp MED406 18 18 0 1 2
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Adli tıbbın tanımı, içeriği, bölümleri ve tarihçesi, asfiksi, ani ölümler, cinsel saldırılar, adli toksikoloji, adli biyoloji, ölüm sonrası değişiklikler ve otopsi süreci hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Adli bilimleri ve adli tıp alanını tanımlar, kapsamını ve tarihçesini açıklar.
 • Yaralı kişilere adli yönden yaklaşım ve izlem için iş akış şeması düzenler.
 • Adli vakalar için rapor düzenleme kurallarını açıklar ve rapor düzenler.
 • Kimliklendirme süreci ve raporlama ilkelerini açıklar.
 • Yaraları tanımlar, sınıflandırır ve özelliklerini açıklar.
 • Asfiksinin içeriğini ve otopsi bulgularını açıklar.
 • Tıptaki uygulama hatalarını ve nasıl raporlanacağını açıklar.
 • Ani ölümleri, etyopatogenezini ve otopsi bulgularını açıklar.
 • Zehirlenme türlerini, raporlanmasını ve otopsi bulgularını açıklar.
 • Cinsel suçlarda delil toplama ilkelerini ve raporlama kurallarını açıklar.
 • Ölüm sonrası değişiklikleri ve oluşum mekanizmalarını açıklar.
 • Ölü muayenesi ve raporlama sürecini tanımlar.
 • Adli DNA analiz yöntemleri sıralar.
 • Bir otopsi raporunu içerik ve düzenleme açılarından değerlendirir.
 • Maluliyet olgularına yaklaşım ilkelerini ve raporlama kurallarını açıklar.
Dersin İçeriği Hekimin yasal sorumlulukları, ölüm, adli otopsi, adli toksikoloji, ateşli silah yaraları, kimliklendirme, çocuk istismarı, bilirkişilik ve tıbbi uygulama hataları, adli psikiyatri, cinsel suçlar, adli DNA ? biyolojik örnek toplanması ve analizleri, madde ile ilişkili bozukluklar, mobbing, maluliyet raporları, adli osteoloji, adli rapor.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hekimin yasal sorumlulukları , Adli bilimlere giriş, Yaralar, Adli raporlar, Ölüm , Adli otopsi, Adli Tıp: Tarihçe ve yapılanma, Asfiksili ölümler, Ani ölümler, Adli toksikoloji, Ateşli silah yaraları, Kimliklendirme, Çocuk istismarı, Bilirkişilik ve tıbbi uygulama hataları, Adli psikiyatri , Cinsel suçlar, Adli DNA – Biyolojik örnek toplanması, Madde ile ilişkili bozukluklar, Mobbing, Maluliyet raporları Adli rapor hazırlanması, Adli osteoloji, Adli DNA analizleri Seminer Hekimin Yasal Sorumlulukları Bilirkişilik ve Tıbbi Uygulama Hataları Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Simpson’s Forensic Medicine. Jason Payne-James, Richard Jones, Steven B. Karch (Editors); Hodder Arnold Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 18 18
Laboratuar
Uygulama 1 18 18
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 4 4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Toplam İş Yükü 50