AKTS - Dokular ve İskelet Sistemi

Dokular ve İskelet Sistemi (MED102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dokular ve İskelet Sistemi MED102 4 0 2 6 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dokuların tanımı, iskelet sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevleri ile bu sistemle ilgili bozuklukların etyopatogenezi, patolojisi, semptom ve bulguları, önlenmesi, tanısı ve tedavi prensipleri hakkında bilgi kazandırmak. Ayrıca, iskelet sistemine yönelik temel tıbbi becerileri kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Üst ve alt ekstremite kemiklerini tanımlar ve bu kemiklerin hareket oluşumundaki rolünü açıklar.
 • Üst ve alt ekstremitedeki eklemleri tanımlar ve bu eklemlerin türlerini, yardımcı oluşumlarını ve hareketlerini açıklar.
 • Columna vertebralis’i oluşturan kemikleri tanımlar, eklemleri ve hareketlerini açıklar.
 • Kafa kemiklerini tanımlar ve aralarındaki eklemleri bilir.
 • Histolojide kullanılan teknikleri tanımlar.
 • Epitel dokusunun histolojik özelliklerini, oluşumunu ve işlevini açıklar.
 • Bağ dokusu hücrelerini açıklar ve ekstrasellüler matriksi tanımlar.
 • Bağ dokusu tiplerini tanımlar ve oluşumunu ve işlevini açıklar.
 • Kemik dokusunun özelliklerini ve oluşumunu açıklar.
 • Kemik dokusunun biyokimyasal özelliklerini tanımlar.
 • Kıkırdak dokusunun ve ekstrasellüler matriksin özelliklerini ve oluşumunu açıklar.
 • Derinin histolojik yapısını, gelişimini ve işlevlerini bilir.
 • Kemik hasarı ve iyileşme ile işkili hastalıkları morfolojik özelliklerini tanımlar.
 • Kemik, kıkırdak ve eklem tümörleri ve tümör benzeri lezyonları açıklar.
 • Deri enflamatuvar hastalık tiplerini, genel morfolojik özelliklerini ve yaygın olarak görülen hastalıkları tanımlar
 • Doku ve iskelet sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemleri açıklar.
 • Doku ve iskelet sistemi üzerine etkili olan ilaçları sıralar, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını ve yan etkilerini açıklar.
 • İnsan parazitlerinin sınıflandırmasını yapar ve iki örnek verir.
 • Parazitlerin yapısını tanımlar.
 • Kütanöz ve subkütanöz doku parazitlerini açıklar.
 • Ektoparazitleri açıklar.
 • Maya, küf ve dimorfik fungiyi kıyaslar ve karşılaştırır.
 • İnsanlarda görülen mantarları tanımlar ve sınıflandırır.
 • Kütanöz ve subkütanöz fungiyi açıklar.
 • Fungilerin laboratuvarda tanımlanmasını açıklar.
Dersin İçeriği Anatomiye giriş, epitel dokusunun genel özellikleri, epitel dokusunun gelişimi, kemik ve kıkırdak dokusunun histolojisi ve embriyolojisi, eklemler ve kırık iyileşmesi, derinin histoloji ve embriyolojisi, kemik dokusu ve bağ dokusu biyokimyası, deri ve doku parazit ve mantarları, artropodlar ve artropod kaynaklı virüsler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dokular ve iskelet sistemi komitesine giriş Histolojiye giriş ve histolojide kullanılan teknikler Anatomiye giriş Kemik ve eklemlerin anatomisi Üst ekstremite kemik ve eklemleri Leishmania spp Örtü epiteli ve apikal hücre yüzeyindeki özelleşmiş yapılar Columna vertebralis, costa’lar ve sternum Ektoparazitler Lab: Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri Lab: Tek katlı epitel tabakası -
2 Vaka Tartışması: Wuchereria bancrofti, Dracunculus medinensis Columna vertebralis eklemleri Alt ekstremite eklemleri Salgı epiteli ve özelleşmiş epitel hücreleri Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar & Asetaminofen Bağ dokusu hücreleri ve fibriller Bağ dokusunun biyokimyası Lab: Columna vertebralis, costa’lar, sternum ve Columna vertebralis eklemleri Lab: Çok katlı epitel tabakası Eklembacaklılar -
3 Alt ekstremite kemik ve eklemleri Otonom sinir sistemine giriş Lab: Salgı epiteli Kıkırdak ve kemik dokusu Eklemler Kemik-kıkırdak enfeksiyonları Kemik ve kıkırdakta gelişim anomalileri Kemik dokusunun biyokimyası Lab: Alt ekstremite kemik ve eklemleri Lab: Bağ dokusu hücreleri -
4 Lab: Kemik dokusu tipleri Kemik ve kıkırdak hastalığı Kırılma, osteonekroz, osteomiyelit Tümör ve tümör benzeri kemik lezyonları Kolinerjik ilaçlar: Muskarinik agonistler, kolinesteraz inhibitörleri ve klinikteki kullanımları Kolinerjik ilaçlar: Muskarinik antagonistler, kolinesteraz inhibitörleri ve klinikteki kullanımları Lab: Kemik ve Kıkırdak dokusu Lab: Anatomi Tekrar Eklemlerdeki inflamatuvar hastalıklar Tümör ve tümör benzeri eklem lezyonları Kolinerjik ilaçlar: Nikotinik agonistler ve klinikteki kullanımları Kolinerjik ilaçlar: Nöromüsküler inhibe edici ilaçlar ve nikotinik antagonistler -
5 Adrenerjik ilaçlar: Adrenerjik agonistler ve klinikteki kullanımları Adrenerjik ilaçlar: Adrenerjik antagonistler ve klinikteki kullanımları Deri gelişimi ve deri histolojisi Keratinosit bozuklukları ve hastalıkları Deri ve doku hastalıkları Lab: Parazitlere laboratuvarda tanı koyulması Bölgesel ve klinik anatomi Suda çözünen vitaminler ve kofaktörler Pigmentasyon ve melanosit bozuklukları Yağda çözünen vitaminler ve kofaktörler Dermofitler ve diğer yüzey fungileri Subkutanöz fungi Dimorfik fungi -
6 Lab: Kemik & Kıkırdak hastalıkları & keratinosit ve melanosit bozuklukları Sınava hazırlık ve genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basic & Clinical Pharmacology (14th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2018.
2. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation (5th Edition); David X. Cifu MD; Elsevier, Philadelphia, 2016.
3. Gray’s Anatomy for Students (3rd Edition); Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; Churchill Livingston Elsevier, Philadelphia, 2015.
4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition); John E. Hall; Elsevier, Philadelphia, 2016.
5. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology (4th Edition); Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
6. Medical Microbiology 8th Edition. Murray, Rosenthal, Pfaller, Elsevier Saunders, Philadelphia,2016
7. Molecular and Cellular Biophysics; Meyer B. Jackson; Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
9. Robbins Basic Pathology (10th Edition); Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2018.
10. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (10th Edition); Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia; Elsevier, Philadelphia, 2015.
11. Harper’s Illustrated Biochemistry (30th Edition); Victor W. Rodwell, David Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil; McGraw-Hill, 2015.
12. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, 2019, McGraw-Hill Education
13. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition, Bennett, JE, Dolin R, Blaser MJ. Elsevier, 2019

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 2
Laboratuar 5 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 21 102
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 20
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 80
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 6 12 72
Laboratuar 6 5 30
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 7 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 8 48
Toplam İş Yükü 192