Hareket (MED104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hareket MED104 6 0 1 6 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kas-iskelet sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevlerini tanımlamak. Kas-iskelet sistemi bozukluklarının etiyolojisi, patolojisi, semptom ve bulgularını açıklamak. Bu sistem bozukluklarının teşhis ve tedavi prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Vücutta bulunan önemli sinir pleksuslarının oluşumunu tanımlar ve bu pleksusların dallarını, seyirlerini ve inerve ettikleri yapıları açıklar.
 • Üst ve alt ekstremite kaslarını tanımlar ve inervasyonlarını, anatomik özelliklerini, başlangıç ve sonlanma noktalarını ve fonksiyonlarını açıklar.
 • Omurga çevresindeki kasları ve diğer sırt kaslarını tanımlar ve inervasyonlarını, anatomik özelliklerini, başlangıç ve sonlanma noktalarını ve fonksiyonlarını açıklar.
 • Kas dokusunun yapısal özelliklerini ve tiplerini tanımlar.
 • Kas dokusunun embriyolojik gelişimini açıklar ve sınıflandırır.
 • İskelet kası, düz kas ve kalp kasının histolojik özelliklerini açıklar ve karşılaştırır.
 • Sinir sistemi hücrelerini tanımlar, histolojik özellikleri ve fonksiyonlarını açıklar.
 • Santral ve periferik sinir sisteminde miyelinasyonu ayırt eder.
 • İskelet kası ve düz kasların inervasyonunu, nöromüsküler kavşağı bilir.
 • Kas kontraksiyonunun moleküler mekanizmasını bilir, iskelet kası ve düz kas kontraksiyonunda kalsiyumun rolünü anlar.
 • Nöron ve periferik sinir sistemi bileşenlerini tanımlar.
 • Sinir sistemi organizasyonunu ve bilgi iletiminde kullanılan yolları tanımlar.
 • Sinaps yapısını bilir.
 • Sinaptik aralığı, kimyasal iletimi ve nörotransmitterleri bilir.
 • Sinaptik entegrasyonu anlar.
 • Kas-iskelet sistemi enfeksiyon etkenlerini sıralar ve virulansını, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerini açıklar.
 • Enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve korunma yöntemlerini açıklar.
 • Enfeksiyon etkenlerine yönelik mikrobiyolojik tanı için örnek yönetimini ve mikrobiyolojik tanı yöntemlerini açıklar ve sonuçlarını yorumlar.
 • Kas ve sinir dokusu biyokimyasını açıklar.
 • Kas-iskelet sistemi hastalıklarının biyokimyasal belirteçlerini açıklar.
 • Kas-iskelet sistemi hastalıklarının sık görülen semptom/bulgularını sıralar ve ayırıcı tanısını açıklar.
 • Kas-iskelet sistemine yönelik anamnez alma ilkelerini ve fizik muayene yöntemlerini açıklar.
 • Kas-iskelet hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemleri açıklar.
 • Ağrı fizyopatolojisini, tiplerini, klinik yansımalarını ve ayırıcı tanısını açıklar.
 • Artrit nedenlerini ve ayırıcı tanısını açıklar.
 • Eklem ağrısı ve bel ağrısı nedenlerini ve ayırıcı tanısını açıklar.
 • Kas-iskelet sistemi üzerine etkili olan ilaçları sıralar, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını ve yan etkilerini açıklar.
 • Özürlü/engelli ve rehabilitasyon kavramlarını tanımlar.
 • Kas-iskelet sistemi ile ilgili yakınması olan hastadan anamnez alır ve fizik muayene yapar.
 • Kas-iskelet sistemine yönelik temel mesleksel becerileri uygular.
 • Kas dokusu ve yumuşak doku patolojisi ve tümörlerini tanımlar.
 • Periferik sinir tümörleri ve patolojilerini tanımlar.
 • Kemik, kemik iliği, kas kök hücrelerini tanımlar.
 • Kalıtımın moleküler temelini tanımlar.
 • Mitokondriyal kalıtım ve buna bağlı hastalıkları tanımlar.
 • Gut hastalığı ve gut tedavisinde kullanılan ilaçları tanımlar.
Dersin İçeriği Kaslar hakkında genel bilgiler, spinal sinirler, sistemik otoimmün hastalıklara yaklaşım, romatizmal hastalıklarda sistemik bulgular, yumuşak doku tümörleri, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyonda temel kavramlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket Komitesine Giriş Kaslara genel bakış ve sinir sistemine giriş Kas Dokusunun Genel Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılması ve Gelişimi Sinir sisteminin organizasyonu ve işleyişi, periferik sinir sisteminin iletim özellikleri yüzeysel sırt Suboksipital bölge ve sırtın derin kasları Sinapslar, sinaps türleri, kimyasal sinaptik iletim İskelet kası Kalp ve Düz Kas nörotransmitterler Kas dokusunun biyokimyası sinaptik entegrasyon Düz kas ve düz kas potansiyellerinin innervasyonu Omuz ve kolun arka yüzü İskelet kasının moleküler yapısı ve sinir kas fonksiyonu Laboratuvar: Yüzeysel sırt ve suboksipital bölge ve sırtın derin kasları Laboratuvar: Kas Dokusu -
2 Omuz ve kolun ön yüzü Meme bezleri Kemik, kemik iliği ve kas kök hücreleri Kas kasılmasının kuvvet-hız ilişkisi ve Hill denklemi İskelet kası kasılmasının moleküler mekanizması, kasılma çeşitleri ve tetanoz Karbonhidratların Sindirimi Yumuşak doku ve adipoz neoplazmalara giriş Yumuşak doku neoplazmaları: Fibrohistiyositik neoplazmalar Anaerobik bakteri Kas kökenli yumuşak doku neoplazmaları Menşei bilinmeyen yumuşak doku neoplazmaları Nöron ve nöroglialar Düz kasın yapısı ve innervasyonu İskelet kası patolojisi Kas kökenli tümörler Önkolun fleksör yönü ve kubital fossa İskelet kası ve iskelet kası potansiyellerinin innervasyonu Laboratuvar: Omuz, kol ve meme bezlerinin ön ve arka yönleri Kas-iskelet sistemi hastalıklarının biyokimyasal belirteçleri Periferik sinir, periferik ganglionlar ve miyelinizasyon Aerobik ve anaerobik glikoliz -
3 TBL: Aksilla ve brakiyal pleksus Düz kasların kasılma ve gevşeme mekanizması ve mandal mekanizması Önkolun fleksör yönü ve kubital fossa Önkolun ekstansör yönü Düz kasların kasılma ve gevşeme mekanizması ve mandal mekanizması Klostridium tetani Clostridium botulinum Kalp kasının yapısı ve innervasyonu elin anatomisi Periferik sinir hasarı patolojisi, atrpohi, nöropati, Polinörit, inflamatuar nöropatiler Duyusal fizyoloji, duyusal reseptörler ve reseptör potansiyelleri Laboratuvar: Aksilla ve brakiyal pleksus Laboratuvar: Glikojenin saflaştırılması ve asit hidrolizi Clostridium perfringes ve diğer clostridium türleri Laboratuvar: Önkol ve kubital fossanın fleksör ve ekstansör yönleri , El anatomisi Laboratuvar: Sinir Dokusu Laboratuvar: Sinir iletim hızı -
4 Gluteal bölge lumbosakral pleksus Periferik sinir kılıfı tümörleri Nöromüsküler kavşak patolojisi, kas yaralanması, atrofi, miyopatiler Uyluğun ön ve medial yönleri Uyluk ve popliteal fossanın lateral ve posterior yönleri Vaka Tartışması: Claude-Bernard curare üzerine Somatik duyum - dokunma ve pozisyon Glikoliz ve enerjinin düzenlenmesi Somatik duyum - ağrı ve termal duyum glukoneogenez Glikoliz ve glukoneogenezin karşılıklı düzenlenmesi Lab: Uyluk ve popliteal fossanın gluteal bölge ve lateral ve posterior yönleri Laboratuvar: Hücre Bölünmesi, mitoz Laboratuvar: Uyluğun ön, mediali ve popliteal fossa -
5 Bacağın yan ve ön yüzleri Diğer anaerobik basiller ve koklar Pentoz fosfat yolu Glikolitik yoldan diğer karbonhidratların kullanımı Glikojenez ve glikojenoliz Bacağın arka yüzü Ayak anatomisi Kesitsel ve klinik anatomi Sinir dokusunun biyokimyası Sitrik asit döngüsü ve düzenlenmesi Oksidatif Fosforilasyon ve ATP Sentezi Lab: Bacağın lateral, anterior ve posterior yönleri ve Ayağın Anatomisi Laboratuvar: Periferik sinir hastalıkları ve kas -
6 Sınava hazırlık ve Genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basic & Clinical Pharmacology (14th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2018.
2. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation (5th Edition); David X. Cifu MD; Elsevier, Philadelphia, 2016.
3. Gray’s Anatomy for Students (3rd Edition); Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; Churchill Livingston Elsevier, Philadelphia, 2015.
4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition); John E. Hall; Elsevier, Philadelphia, 2016.
5. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology (4th Edition); Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
6. Medical Microbiology (7th Edition); Patrick Murray, Ken Rosenthal, Michael Pfaller; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2013.
7. Molecular and Cellular Biophysics; Meyer B. Jackson; Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
8. Rheumatology Textbook (5th Edition); Marc Hochberg, Alan J. Silman, Joseph Smolen, Michael Weinblatt, Michael Weisman; Mosby Elsevier, Philadelphia, 2011.
9. Robbins Basic Pathology (10th Edition); Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2018.
10. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (10th Edition); Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia; Elsevier, Philadelphia, 2015.
11. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (7th Edition); Thomas M. Devlin; John Wiley & Sons, 2010
12. Cell and molecular biology (2th edition); Nalini Chandar, PhD, Susan Viselli, PhD, Lipincot Wiliams & Wilkins, 2019.
13. Molecular cell biology (8th edition); Harvey Lodish, W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.
14. Molecular biology of the cell (6th edition); Bruce Alberts, W. W. Norton & Company,2015.
15. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, 2019, McGraw-Hill Education
16. Medical Microbiology 8th Edition . Murray . Rosenthal, . Pfaller, ,2016
17. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition, Bennett, JE, Dolin R, Blaser MJ. Elsevier, 2019
18. Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, 5e, Abbas, Lichmann, Pillai, Elsevier, 2016
19. Gray’s Anatomy. Editor: Susan Standring, 41st Edition, 2015, Elsevier
20. Moore Clinically Oriented Anatomy. Authors: Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley. 7th Edition, 2013, Lippincott Williams Wilkins
21. Sobotta Atlas of Human Anatomy. Musculoskeletal system, internal organs, head, neck, neuroanatomy by Friedrich Paulsen, Jens Waschke, Sabine Hombach-Klonisch (Translator), Thomas Klonisch (Translator). 15th Edition, 2013, Urban and Fischer, Elsevier
22. Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science). Author: Frank H. Netter. 7th Edition, 2019, Elsevier
23. Medical Physiology 3rd Edition by Boron MD PhD, Walter F, Boulpaep MD, Emile L. (2017)
24. Physiology 6th Edition by Costanzo PhD, Linda S. (2017)
25. Principles of Neural Science, Fifth Edition (Principles of Neural Science (Kandel)) 5th Edition by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth. (2013)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 2
Laboratuar 13 13
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 85
Toplam 29 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 15
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 85
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 6 16 96
Laboratuar 6 4 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 7 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 6 36
Toplam İş Yükü 198