AKTS - Ürogenital Sistem

Ürogenital Sistem (MED303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürogenital Sistem MED303 5 1 1 6 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Boşaltım sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevleri hakkında bilgi kazanmak. Üreme sisteminin gelişimi, yapısı ve işlevleri hakkında bilgi kazanmak. Bu sistemlere ait bozuklukların etyopatogenezi, patolojisi, semptom ve bulguları, önlenmesi, tanısı ve tedavi prensipleri hakkında bilgi kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Boşaltım sistemi organlarının embriyonik gelişimini açıklar.
 • Böbreğin ve nefronun mikroskobik yapısını açıklar.
 • Böbreğin görevlerini sıralar.
 • Glomerüler filtrasyon, reabsorpsiyon ve tübüler sekresyonun mekanizmalarını ve kontrolünü açıklar.
 • Medüller ozmotik gradient mekanizmalarını açıklar.
 • İdrar dilüsyon ve konsantrasyon mekanizmalarını açıklar.
 • Renal klirens kavramını ve ölçümünü açıklar.
 • Vücut su içeriğini etkileyen faktörleri sıralar ve vücut sıvı kompartmanlarını ve elektrolit bileşimini tanımlar.
 • Su dengesinin nasıl düzenlendiğini açıklar.
 • Ozmolalite kavramını ve su dengesinin düzenlenmesinde rolünü açıklar.
 • İdrarın normal fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlar.
 • Sodyum ve potasyum dengesinin nasıl düzenlendiğini açıklar.
 • Asit-baz dengesinin düzenlenmesini açıklar.
 • Arter kan gazı analiz sonuçlarını yorumlar ve respiratuvar ve metabolik faktörlerden kaynaklanan asidoz ve alkalozu ayırt eder.
 • Üreterlerin konumu, yapısı ve işlevini açıklar.
 • Mesanenin konumu, yapısı ve işlevini açıklar.
 • Miksiyonu tanımlar ve kontrolünü açıklar.
 • Boşaltım sistemi enfeksiyon etkenlerini sıralar ve virulansını, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerini tanımlar.
 • Enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve korunma yöntemlerini açıklar.
 • Enfeksiyon etkenlerine yönelik mikrobiyolojik tanı için örnek yönetimini ve mikrobiyolojik tanı yöntemlerini açıklar ve sonuçlarını yorumlar.
 • Böbreğin glomerüler ve tübülointerstisyel hastalıklarının etyopatogenezi, patolojisini, semptom ve bulgularını ve tanı yöntemlerini açıklar.
 • Akut böbrek hasarının etyopatogenezini, patolojisini, semptom ve bulgularını, komplikasyonlarını ve tanı yöntemlerini açıklar.
 • Kronik böbrek hastalığını sınıflandırır, etyopatogenezini, progresyon mekanizmalarını, semptom ve bulgularını, komplikasyonlarını ve tanı yöntemlerini açıklar.
 • Testislerin, penisin ve erkek yardımcı üreme organlarının yapı ve işlevini tanımlar.
 • Mayozu ve mitozu tanımlar.
 • Spermatogenezi tanımlar.
 • Testiküler fonksiyonun hormonal regülasyonunu ve testosteronun erkek üreme anatomisine fizyolojik etkilerini tartışır.
 • Kadın üreme sistemini oluşturan organların yapısını ve işlevini açıklar.
 • Kadın dış genital organlarının anatomisini tanımlar.
 • Ovarian ve uterin (menstrüel) siklusların düzenlenmesini açıklar.
 • Östrojenler ve progesteronun fizyolojik etkilerini tartışır.
 • Fertilizasyon, embriyogenez ve fertilizasyonu tanımlar.
 • Plasenta ve eklerinin oluşumunu açıklar ve plasentanın işlevlerini sıralar.
 • Organogenezi tanımlar ve bu süreçte üç primer germ tabakasının önemli rollerini belirtir.
 • Genetik cinsiyetin belirlenmesini ve erkek ve dişi yapılarının prenatal gelişimini tartışır.
 • Fetüs gelişiminin önemli olaylarını tanımlar.
 • Gebelik sırasında ortaya çıkan anatomik ve fonksiyonel değişiklikleri tanımlar.
 • Doğumun mekanizmasını, evrelerini ve normal doğumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.
 • Puerperiumu açıklar.
 • Laktogenez ve galaktopoez süreçlerini ve bu süreçlerde prolaktin, oksitosin, insulin, glukokortikoidlerin görevlerini açıklar.
 • in vitro fertilizasyon ve ART tekniklerini tanımlar.
 • Kontrasepsiyon yöntemlerini açıklar.
 • Cinsel yolla bulaşan ve diğer genital enfeksiyon etkenlerini sıralar ve virulansını, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerini açıklar.
 • İntraüterin enfeksiyon etkenlerini sıralar ve virulansını, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerini açıklar.
 • Menstrüel siklus bozukluklarını açıklar.
Dersin İçeriği Üriner sistem organlarının yerleşimleri; üriner sistemin gelişimi; klirens; elektrolit dengesi; diüretikler; üriner sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; genital sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üriner sistem organlarının yerleşimleri; Böbreklerin komşuluğu ve taraf farklılıkları; Kaliksler sistemi ve renal pelvis; Mesane; Üriner sistemin gelişimi ve kusurlu gelişimleri; Böbrek cisimciğinin yapısı; Böbrek tüpleri ve toplama borularının yapısı; Üreter, mesane ve üretra histolojisi -
2 Böbreğin görevleri ve RAAS sistemi; Glomerüler filtrasyon ve etkili faktörler; Tübüler geri emilim ve sekresyon mekanizmaları; Klirens; Asit-baz dengesi; Vücut sıvıları, osmotik basınç ve ödem; Elektrolit dengesi; İdrarın fiziksel ve kimyasal olarak incelenmesi ve idrar mikroskopisi; Kanda üre ve kreatinin ölçümü ve kreatinin klirensinin hesaplanması -
3 Mycoplasma ve Ureaplasma; Nisseriae; Treponema pallidum; Papillomaviruses; Polyomaviruses; İnsan Herpes virusleri; Böbreğin glomerüler hastalıkları; Böbreğin interstisyel hastalıkları; Akut böbrek hasarı; Kronik böbrek hastalığı -
4 Sıvı-elektrolit denge bozuklukları; Asit-baz denge bozuklukları; Diüretikler Mesane tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; Prostat tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; Böbrek ve boşaltım yolları tümörleri; Üriner sistem taşları -
5 Genel sınava hazırlık ve Genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basic & Clinical Pharmacology (13th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2015.
2. Goldman-Cecil Medicine (25th Edition); Lee Goldman, Andrew I. Schafer; Elsevier, New York, 2015.
3. Gray’s Anatomy for Students (3rd Edition); Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; Churchill Livingston Elsevier, Philadelphia, 2015.
4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition); John E. Hall; Elsevier, Philadelphia, 2016.
5. Harper’s Illustrated Biochemistry (30th Edition); Victor W. Rodwell, David Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil; McGraw-Hill, 2015.
6. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology (4th Edition); Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
7. Medical Microbiology (7th Edition); Patrick Murray, Ken Rosenthal, Michael Pfaller; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2013.
8. Robbins Basic Pathology (9th Edition); Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2013.
9. Smith and Tanagho's General Urology (18th Edition); Jack W. McAninch,‎ Tom F. Lue; McGraw-Hill, New York, 2013.
10. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (10th Edition); Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia; Elsevier, Philadelphia, 2015.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 15 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 5 16 80
Laboratuar 4 4 16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 9 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 4 2 8
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 9 45
Toplam İş Yükü 200