AKTS - Nöroloji I

Nöroloji I (MED404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nöroloji I MED404 18 18 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sık görülen nörolojik hastalıklara birinci basamak düzeyinde tanı koymak ve tedavi etmek; cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren hastalıkları/durumları tanımak ve tedavi yöntemlerini açıklamak; acil nörolojik durumları tanımak, ilk müdahaleyi yapmak ve uygun koşullarda sevk etmek; bazı kronik nörolojik hastalıkların birinci basamak koşullarında izlemini üstlenmek ve korunma önlemlerini uygulamak; nörolojik belirti ve bulguları tanımak ve ilgili olabilecek hastalık ön tanısıyla uygun koşullarda sevk etmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Sinir sisteminin normal yapı ve işlevini açıklar.
 • Sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, infeksiyöz, otoimmün, dejeneratif, vasküler gibi) ve etki yollarını açıklar.
 • Toplumda sık görülen sinir sistemi ile ilgili hastalıkların epidemiyolojisini ve bunların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları açıklar.
 • Sinir sistemi hastalıklarının ana belirti ve bulgularını açıklar.
 • Etkili iletişim becerilerini kullanarak sinir sistemine yönelik ayrıntılı ve güvenilir anamnez alır.
 • Nörolojik muayeneyi eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yapar.
 • Gerekli durumlarda minimental durum muayenesi yapar ve sonucunu kabaca yorumlar.
 • Sinir sistemine özgü yakınmaları olan hastanın anamnez ve muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı koyar, ayırıcı tanı yapmak ve tanıyı kesinleştirmek için kullanılan temel tanısal testleri açıklar ve sonuçlarını yorumlar.
 • Kişileri sinir sistemi hastalıkları ile karşı karşıya bırakabilecek etkenleri ve risk altında kalabilecek bireyleri önceden ya da hastalığın erken evresinde belirler ve gereken önlemleri alır.
 • Yaşamı tehdit eden sinir sistemi hastalıklarını ve acil durumları tanır, ilk tedavilerini yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Toplumda sık görülen sinir sistemi hastalıklarını tanır, birinci basamak düzeyinde uygun tedavisini başlar, izlemini yapar ve gerektiğinde uygun şekilde sevk eder.
 • Tedavisi düzenlenmiş olan bazı kronik sinir sistemi hastalıklarının (epilepsi, inme, migren, demans gibi) birinci basamak düzeyinde izlemini yapar.
 • Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan ilaçları ve ciddi yan etkilerini açıklar.
 • Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde akılcı ilaç kullanım ilkelerini uygular.
 • Cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren sinir sistemi hastalıklarını tanır ve cerrahi tedavi ilkelerini açıklar.
Dersin İçeriği Klinik nöroanotomi, santral ve periferik sinir sisteminin hastalıkları, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik nöroanotomi Nöro-fizyoloji, Geçici iskemik atak ve inme, Miyastenia gravis ve kolinerjik kriz, Epilepsi ve status epileptikus, Gerilim tipi baş ağrısı, Migren ve diğer baş ağrıları, Konuşma ve lisan muayenesi, Mental durum muayenesi; Oryantasyon, bellek, zihinsel izleme, 1-8. kraniyal sinirlerin muayenesi, Bulber kraniyal sinirlerin muayenesi, Minimental durum muayenesi Nörolojide tanı yöntemleri Konuşma bozuklukları, Fasial paralizi, Baş ağrısı, Konvülsiyonlar-nöbet, Baş dönmesi, Unutkanlık Seminer -
2 Teorik İntrakraniyal enfeksiyonlar ve poliomiyelit, Hiperkineziler (Tik bozuklukları, tortikolis), Kas hastalıkları - Polimiyozit ve dermatomiyozit, Kafa travmaları ve spinal travmalar, Nöro-onkoloji, Santral sinir sisteminin vasküler hastalıkları, Hidrosefali, Mononöropati ve tuzak nöropatiler, Periferik nöropatiler ve Guillain-Barre sendromu, Parkinson hastalığı Tonus ve kas gücü muayenesi, Lomber ponksiyon, Yüzeyel, derin ve kortikal duyuların muayenesi, Derin tendon refleksleri ve patolojik reflekslerin muayenesi, Hasta sunumu ve tartışması, Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyathanesinde pratik Kas güçsüzlüğü, Parezi ve motor paralizi, Nevraljiler ve paresteziler, Uyku ile ilgili sorunlar, Tremor-parkinsonizm Seminer -
3 Teorik Multipl skleroz ve optik nevrit, Ataksik bozukluklar, Kafa içi basınç artması sendromu ve beyin ödemi, Koma ve deliryum, Alzheimer ve demans gelişim sürecindeki değişikliklerin klinik korelasyonu, tanı ve izlemde genetik algoritmalar, Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli, Kognitif bozukluklar (demans, deliryum), Denge ve hareket ile ilgili sorunlar, Bilinç değişiklikleri, Görme bozukluğu ve kaybı, Çift görme ve pupil değişiklikleri, Nörolojik muayene bulgularını yorumlama Serebellar sistem ve yürüyüş muayenesi, Komadaki hastanın muayenesi ve Glasgow koma skalası, Reçete yazma pratiği Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Adams and Victor's Principles of Neurology (10th Edition); Allan H. Ropper,‎ Martin A. Samuels,‎ Joshua Klein; McGraw-Hill, 2014.
2. Clinical Neurology and Neuroanatomy: A Localization-Based Approach (1st Edition); Aaron Berkowitz; McGraw-Hill, 2017.
3. Essential Neurosurgery (3rd Edition); Andrew H. Kaye; Blackwell Publishing, 2005.
4. Clinical Neurology. Michael J. Aminoff, David Greenberg, Roger P. Simon (Editors); McGraw Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 18 54
Laboratuar
Uygulama 3 18 54
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 4 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125