ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ABD

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) PROGRAMI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

ICM502

Tasarım ve İletişim

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders-A

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders-A

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders-A

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders-A

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders-A

3

0

3

5

ICM500

Seminer

0

0

0

5

ISL555

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri

3

0

3

5

ICM599

Tez

0

0

0

80

 

 

 

 

21

120

 

Seçmeli Dersler: A GRUBU

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

ICM501

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler

3

0

3

5

ICM503

Kentsel Tasarım

3

0

3

5

ICM504

İleri Renk Kuramı

3

0

3

5

ICM521

Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık

3

0

3

5

ICM522

Konut ve Kültür

3

0

3

5

ICM523

Kamusal Yapılarda İç Mekan Tasarımı: Kütüphaneler

3

0

3

5

ICM524

Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri

3

0

3

5

ICM526

Anadolu'da Mekansal Evrim

3

0

3

5

ICM527

Kültürel Miras Yönetimi

3

0

3

5

ICM528

Mimarlık Sanat ve Propoganda

3

0

3

5

ICM531

Yapı Akustiği Teorisi I

3

0

3

5

ICM532

Yapı Akustiği Teorisi II

3

0

3

5

ICM533

Tasarımda Akustik Planlama

3

0

3

5

 

 

 

ICM502 Tasarım ve İletişim

Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya imajın tasarıma iletilme yolları.

 

ICM500 Seminer

Araştırma konularının içerik ve sunum teknikleri açısından değerlendirilmesi; etkili sunum yapma alışkanlığı kazandırılması.

 

ISL555 Araştırma Yöntemleri

Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

 

ICM599 Tez

Tez çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

ICM501 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler

Artık gerçek bir ürün gibi görünmeyen tasarımın, bir temsilci, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamı oluşturan faktörler; üretilen tasarımın oluşturduğu kimlik araştırılarak, ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; bu ilişkide ürün, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın oluşturduğu sanat mekânına kadar uzanan etkenler; fonksiyon ve temsil arasındaki ilişkinin ne kadar gerçek olduğu ve görüntüye yansıtıldığı ya da sanatsal ve şiirsel duruma geçtiği ilgili yapıtlarla gösterimi.

 

ICM503 Kentsel Tasarım

Dünyadaki ve Türkiye'deki kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmelerin, sosyo-mekânsal oluşum ve dönüşümlerin tarihsel süreçleri içerisinde kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırmalı olarak irdelenmesi.

 

ICM504 İleri Renk Kuramı

Renk boyutları; rengin psikolojik ve fizyolojik etkileri; Munsell, CIE XYZ, NCS gibi renk dizgelerinin özellikleri, karşılaştırılması ve bu düzlemde yapılan bilimsel araştırmaların analizi; renk kuramı üzerine bilimsel araştırma yapılması ve raporlanması.

 

ICM521 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık

Türkiye’de ve Batı’da kent ve mimarlık alanındaki değişimler; mekânsal dönüşüm/değişimler, tarihsel süreç içerisinde toplumsal ilişkiler; zaman-mekân kavramları, mekânsal biçimlenmede belirleyici faktörler.

 

ICM522 Konut ve Kültür

Nitelikleri ve kullanıcı profilleri açısından birbirlerinden farklı konutlarda (değişik yerleşim alanlarında gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar vb.) yaşayan kişiler üzerinde yapılacak araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisi.

 

ICM523 Kamusal Yapılarda İç Mekan Tasarımı: Kütüphaneler

Kütüphane kullanıcılarının, kütüphanelerin bilgisayar-iletişim devrimi sonrasındaki yeniden yorumlanması, geçmişimiz-günümüz kullanım biçimleri, kütüphane kullanma yöntemleri, değişiklikler; kütüphane kullanımının sanal iç mekân niteliğinden çıkartılarak canlandırılması ve özendirilmesi için görüş, yenilik, yorum, öneriler.

 

ICM524 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri

Tarihi yapılarda restorasyon ve onarım öncesi yapılması gereken restitüsyon raporuna yönelik araştırmalar; yapının hukuki durumu, koruma statüsü ile ilgili bilgilere nasıl ulaşılacağı, sit alanları, uluslar arası koruma kuramları; yapının bulunduğu bölgenin tarihi, arkeolojisi, tarihi coğrafyası, yapının inşasından mevcut duruma kadar geçirdiği onarımlar; yapının kullanım amacına bağlı olarak yapılan restorasyonlar ile ilgili arşiv çalışmaları, araştırmalar ve yöntemleri.

 

ICM526 Anadolu'da Mekansal Evrim

Anadolu örneği özelinden hareketle geleneksel ve yöresel mimaride kamusal ve sivil mimarlık örneği yapıların mekansal evrimi; mekanın yapı içi ve yakın çevresi ile ilişkisi; çeşitli coğrafyalardan gelen verilerin mekanı biçimlendirme ve değiştirme potansiyeli; sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin mekanın biçimlenmesindeki rolü ve etkileri; çağdaş tasarımların temel aldığı anlayış ve geçmişten evrilen özelliklerin yorumlanma biçimi ve eleştirisi.

 

ICM527 Kültürel Miras Yönetimi

Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, bu kaynakların yönetimini etkileyen konuyla ilgili kanunlar ve kararlar; kültürel miras tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi üzerinde durularak arkeolojik ve kentsel sit alanları, örenyerleri, buralardakı etkinlikler, ziyaretçi karşılama merkezleri, ziyaretçi güzergahları, bilgilendirme, müzeler, sergiler, mimari mirasın yeni işlevlendirimesi, endüstri arkeolojisi-mirası vb. konular ve sorunlar.

 

ICM528 Mimarlık Sanat ve Propoganda

Mimarlık ve sanatın, antik dönemden itibaren tarihi süreç içerisinde farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propoganda aracı olarak kullanılması konusu, kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimarlığın ve mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden irdelemeler yapılarak kitle kültürü üzerindeki etkisi.

 

ICM531 Yapı Akustiği Teorisi I

Yapı akustiği, iç mekan akustiği ve gürültü kontrolü; akustik cihazlarının kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin entegrasyonu.

 

ICM532 Yapı Akustiği Teorisi II

Yapı akustiği; ilke ve uygulama teknikleri ile özel binalarda iç mekân akustiği ve gürültü kontrolü; akustik cihazlarının kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin entegrasyonu.

 

ICM533 Tasarımda Akustik Planlama

Akustiğin temel ilkeleri ve bu prensiplerin mimari ve kentsel tasarımda kullanımı; mimari tasarımında geometri kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin bütünleştirildiği deneysel ve teorik çalışmalar