ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

ICM500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma konularının içerik ve sunum teknikleri açısından değerlendirilmesi; etkili sunum yapma alışkanlığı kazandırılması.

ICM502 - Tasarım ve İletişim (3 + 0) 5

Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya im

ICM599 - Tez (0 + 0) 80

Tez çalışmalarının değerlendirilmesi.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

Seçmeli Dersler

ICM501 - Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (3 + 0) 5

Artık gerçek bir ürün gibi görünmeyen tasarımın, bir temsilci, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamı oluşturan faktörler; üretilen tasarımın oluşturduğu kimlik araştırılarak ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; bu ilişkide ürün, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın oluşturduğu sanat mekânına k

ICM503 - Kentsel Tasarım (3 + 0) 5

Dünyadaki ve Türkiye?deki kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmelerin, sosyo-mekânsal oluşum ve dönüşümlerin tarihsel süreçleri içerisinde kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırmalı olarak irdelenmesi.

ICM504 - İleri Renk Kuramı (3 + 0) 5

Renk boyutları; rengin psikolojik ve fizyolojik etkileri; Munsell, CIE XYZ, NCS gibi renk dizgelerinin özellikleri, karşılaştırılması ve bu düzlemde yapılan bilimsel araştırmaların analizi; renk kuramı üzerine bilimsel araştırma yapılması ve raporlanması.

ICM521 - Toplumsal Değişim, Kent ve Mimarlık (3 + 0) 5

Türkiye?de ve Batı?da kent ve mimarlık alanındaki değişimler; mekânsal dönüşüm/değişimler, tarihsel süreç içerisinde toplumsal ilişkiler; zaman-mekân kavramları, mekânsal biçimlenmede belirleyici faktörler.

ICM522 - Konut ve Kültür (3 + 0) 5

Nitelikleri ve kullanıcı profilleri açısından birbirlerinden farklı konutlarda (değişik yerleşim alanlarında gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar vb.) yaşayan kişiler üzerinde yapılacak araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisi.

ICM523 - Kamusal Yapılarda İç Mekân Tasarımı: Kütüphaneler (3 + 0) 5

Kütüphane kullanıcılarının, kütüphanelerin bilgisayar-iletişim devrimi sonrasındaki yeniden yorumlanması, geçmişimiz-günümüz kullanım biçimleri, kütüphane kullanma yöntemleri, değişiklikler; kütüphane kullanımının sanal iç mekân niteliğinden çıkartılarak canlandırılması ve özendirilmesi için görüş, yenilik, yorum ve öneriler.

ICM524 - Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Tarihi yapılarda restorasyon ve onarım öncesi yapılması gereken restitüsyon raporuna yönelik araştırmalar; yapının hukuki durumu, koruma statüsü ile ilgili bilgilere nasıl ulaşılacağı, sit alanları, uluslar arası koruma kuramları; yapının bulunduğu bölgenin tarihi, arkeolojisi, tarihi coğrafyası, yapının inşasından mevcut duruma kadar geçirdiği ona

ICM525 - Mekân Üretim Süreci (3 + 0) 5

Mekân teorileri ile mekânsal pratikler arasındaki ilişki; mekân üretimi tartışmalarındaki farklı ideolojiler; eleştirel bir bakış açısı.

ICM526 - Anadolu'da Mekânsal Evrim (3 + 0) 5

Anadolu örneği özelinden hareketle geleneksel ve yöresel mimaride kamusal ve sivil mimarlık örneği, yapıların mekânsal evrimi; mekânın yapı içi ve yakın çevresi ile ilişkisi; çeşitli coğrafyalardan gelen verilerin mekânı biçimlendirme ve değiştirme potansiyeli; sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin mekânın biçimlenmesindeki rolü ve etkileri; çağd

ICM527 - Kültürel Miras Yönetimi (3 + 0) 5

Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, bu kaynakların yönetimini etkileyen konuyla ilgili kanunlar ve kararlar; kültürel miras tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi üzerinde du

ICM528 - Mimarlık, Sanat ve Propoganda (3 + 0) 5

Mimarlık ve sanatın, antik dönemden itibaren tarihi süreç içerisinde farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propoganda aracı olarak kullanılması, kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimarlığın ve mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden irde

ICM529 - İç Mekân ve Peyzaj (3 + 0) 5

İç mekânda yeşil doku kullanımının tarihsel süreci, iç mekânda kullanılan yeşilin kullanıcılar üzerindeki fiziksel, psikolojik, fizyolojik ve sosyo-kültürel etkileri üzerine araştırma yapılması ve sonuç değerlendirilmesi.

ICM531 - Yapı Akustiği Teorisi (3 + 0) 5

Yapı akustiği, iç mekan akustiği ve gürültü kontrolü; akustik cihazlarının kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin entegrasyonu.

ICM532 - Yapı Akustiği Teorisi II (3 + 0) 5

Yapı akustiği; ilke ve uygulama teknikleri ile özel binalarda iç mekân akustiği ve gürültü kontrolü; akustik cihazlarının kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin entegrasyonu.

ICM533 - Tasarımda Akustik Planlama (3 + 0) 5

Akustiğin temel ilkeleri ve bu prensiplerin mimari ve kentsel tasarımda kullanımı; mimari tasarımında geometri kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin bütünleştirildiği deneysel ve teorik çalışmalar.

ICM534 - İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik (3 + 0) 5

İç mekan tasarım sürecini şekillendiren tasarım ilkeleri ve tasarım metodları ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kriterleri; sürdürülebilir tasarım yaklaşımı ve çevre bilinci verileri ile gelişen doğaya uyumlu yapı ve iç mekan tasarımları; sürdürülebilir tasarım doğrultusunda ekolojik tasarım, ekolojik çevre, yeşil yapı, çevre dostu, sıfır emisyon.

ICM535 - Tasarım ve Gelecekçilik (3 + 0) 5

Dönüştürme ve eleştirel bakış açısına sahip olan gelecekçilik kavramının 20. yüzyılda ortaya koyduğu manifestonun günümüzdeki değişiminin iç mekan tasarımı ekseninde ele alınması, mekan tasarımında esneklik, büyüme, dönüşme ve mobilite gibi ihtiyaçlara cevap arayan gelecekçilik kavramı ile ilgili bilimsel araştırma yapılması, günümüz tasarım uygulamalarının bu bağlamda analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tasarım yaklaşımları üzerine tartışılması ve sonuç değerlendirmesi.

SBE-ICTY-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-ICTY-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-ICTY-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-ICTY-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-ICTY-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5