AKTS - İş Yaşamı için İngilizce I

İş Yaşamı için İngilizce I (ENG301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için İngilizce I ENG301 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG201, ENG202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin: • İngilizce dil kullanım bilgi ve becerilerini geliştirerek ve pekiştirerek mezuniyet sonrası iş yaşamlarında daha etkili iletişim kurmalarını, • ENG301 dersini tamamlayan öğrenciler sosyal ve iş ile ilgili ortamlardaki sözlü ve yazılı etkileşimlerde Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B2* seviyesi kullanıcıları olarak etkili olabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu amaçları gerçekleştirmek üzere öğrenciler bu dersin sonunda:
  • Okuma: • (İş ortamı ile ilgili) metinler okuyarak ana fikirleri ve detayları kavrayabilecek, • Metindeki bilgilerden yola çıkarak çıkarımda ve tahminlerde bulunabilecek, • Metinlerde geçen bilinmeyen sözcükleri bağlamsal ipuçlarını kullanarak tahmin edebilecek, • Metinleri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilecek,
  • Yazma: • Etkili bir biçimde iletişim kurmak için işlevsel dili kullanarak (iş ile ilgili) konularda çeşitli metinler yazabilecek; • Yazılı geri bildirimde bulunmak için bir iş bağlantısına profesyonel bir e-posta yazabilecek, • Etkili bir özgeçmiş ve bir niyet mektubu yazarak akademik, kişisel ve mesleki altyapısı ile ilgili bilgi ve detay verebilecek, • Bir iş toplantısının gündemini ve tutanağını yazabilecek, • Belirli bir pozisyona uygun bir aday önermek için öneri mektubu yazabilecek, • Bir ortam (iş yeri) ile ilgili problemleri saptayarak yazılı bir biçimde uygun çözüm yolları sunabilecek, • Geçmiş deneyimler (planlama, araştırma, bilgi toplama, ayıklama, düzenleme, yazma gibi), var olan durum ve gelecek planları ile ilgili analiz ve sentez becerileri geliştirebilecek,
  • Konuşma: • Farklı durum ve ortamlarda yeni öğrendikleri kelimeleri kullanarak görüş alış-verişi yapabilecek ve uzlaşma becerileri geliştirmeye, • İşlevsel dil becerileri (bilgi verme, sorgulama, bir fikre katılma ya da karşı çıkma vb.) kullanarak (iş ile ilgili) konuşmaları başlatıp sürdürmeye, • Yazılı ve sesli uyarıcılara anında gerektiği biçimde yanıt vermeye, • Video CV’de akademik, kişisel ve mesleki altyapısı ile ilgili bilgi ve detay verebilecek, • Kısa sunumlar yaparak sözlü sunum becerilerindeki altyapılarını (planlama, araştırma, bilgi toplama, ayıklama, düzenleme, uygun vücut dili, ses ve görsel kullanarak sunma) geliştirmeye hazır olacak,
  • Dinleme: • Detayları yakalayabilmek için dikkatini sözlü etkileşimlere toplayabilecek, • (İş ile ilgili) sesli metin ve konuşmaları etkili biçimde dinleyip ana fikirleri ve detayları belirleyebilecek, • Odaklanabilecek, uygun sözlü ve bedensel tepki verebilecek, detaylara dair uygun değerlendirmeler yapabilecek ve dinlerken not alabileceklerdir.
Dersin İçeriği İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 ÜNİTE 1: Communication in Business
3 ÜNİTE 1: Communication in Business
4 ÜNİTE 2: Building Relationships & Networking
5 ÜNİTE 2: Building Relationships & Networking
6 ÜNİTE 3: Job Application / Video CV
7 ÜNİTE 4: Job Interviews / Suggestion Letter
8 ÜNİTE 5: Business Meetings
9 ÜNİTE 5: Business Meetings
10 ÜNİTE 6: AI in the Workplace
11 ÜNİTE 6: AI in the Workplace
12 ÜNİTE 7: Marketing and Advertising
13 SUNUM
14 SUNUM
15 • Genel Tekrar
16 Ödev Teslimi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. NEARPOD Dijital Platformu
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 20
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilişkili biyomedikal kavram ve prensiplerle (anatomi, fizyoloji, biyokimya, patoloji, biyomekanik, motor kontrol, tıbbi görüntüleme, farmokinetikler) ilgili bilgiye sahip olma. X
2 Davranış ve hastalık üzerine etkili olan kişilik özellikleri, psikososyal ve bilişsel faktörlerle ilgili kavram ve prensiplerle ilgili bilgiye sahip olma. X
3 Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanabilme. X
4 Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik organizasyon bilgi ve yeterlilik düzeyini yakalayabilme. X
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (nörolojik rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, ortezve protez rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, ürojinekolojik ve obstetrik rehabilitasyon, romatolojik hastalıklarda fizyoterapi) bilgisine ve bu alanlarla ilgili değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine sahip olma. X
6 Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama alanlarındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma. X
7 Hareket bilimleri (biyomekanik, kinezyoloji, egzersiz prensipleri) ve nörofizyolojik, duyu-algı-motor entegresyanu, motor öğrenme, biyopsikososyal, vücut mekanikleri, ergonomi hakkında değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine sahip olma. X
8 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisine sahip olma X
9 Bir veya daha çok işe yarar hipoteze yol gösteren toplanmış bilginin analiz, sentez ve yorumlama, araştırmalara ve kanıta dayalı olarak klinik problemlerin çözümü ile ilgili öneri geliştirebilme ve fizyoterapi tanısını koyabilme becerisini kazanma. X
10 Bilginin toplanmasında deontolojik özelliklere saygı duyma ve bilginin yorumlanmasında eleştirel bilimsel bir tutuma sahip olma. X
11 Fizyoterapi teknikleri, yöntemlerini uygulayabilme ve mudahale stratejilerini belirleyebilme becerisini kazanabilme. X
12 Yaratıcı, kararlı, hasta odaklı, ekip anlayışına sahip olma tavrını geliştirebilme. X
13 Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisini kazanabilme. X
14 Fizyoterapi müdahaleleri ile ilişkili endikasyonlar, kontraendikasyonlar, riskler ve dikkate alınması gereken önlemleri gözönündebuludurarak, hekimlerle yapılan işbirliği doğrultusunda tedavisini bağımsız olarak planlama ve uygulama becerisini kazanabilme. X
15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
16 Yaşam boyu öğrenme ve etkin disiplinlerarası çalışma prensibi doğrultusunda bilgi üretebilme ve gelişime açık olabilme. X
17 Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanma. X
18 Kanıta dayalı uygulamaların temel prensiplerini öğrenme becerisine sahip olma, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleyebilme, kaynaklara etkin/hızlı erişebilme. X
19 Hasta yada sağlıklı birey, aileleri, farklı toplumsal gruplarla ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim becerisine sahip olma. X
20 Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik organizasyonun yönetilmesi. X
21 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme. X
22 Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile meslektaşlarına ve topluma rol model olabilme. X
23 Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilme, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun davranabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 1 4 4
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 4 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 75