ECTS - - Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

MMR500 - Mezuniyet Projesi (0 + 0) 40

Mezuniyet Projesi Protokolü ile belirlenmiş olan proje konusu.

MMR501 - Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme,

Seçmeli Dersler

HIR510 - Reklam ve Tüketim Kültürü (3 + 0) 5

Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

ICM525 - Mekân Üretim Süreci (3 + 0) 5

Mekân teorileri ile mekânsal pratikler arasındaki ilişki; mekân üretimi tartışmalarındaki farklı ideolojiler; eleştirel bir bakış açısı.

ICM534 - İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik (3 + 0) 5

İç mekan tasarım sürecini şekillendiren tasarım ilkeleri ve tasarım metodları ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kriterleri; sürdürülebilir tasarım yaklaşımı ve çevre bilinci verileri ile gelişen doğaya uyumlu yapı ve iç mekan tasarımları; sürdürülebilir tasarım doğrultusunda ekolojik tasarım, ekolojik çevre, yeşil yapı, çevre dostu, sıfır emisyon.

ICM535 - Tasarım ve Gelecekçilik (3 + 0) 5

Dönüştürme ve eleştirel bakış açısına sahip olan gelecekçilik kavramının 20. yüzyılda ortaya koyduğu manifestonun günümüzdeki değişiminin iç mekan tasarımı ekseninde ele alınması, mekan tasarımında esneklik, büyüme, dönüşme ve mobilite gibi ihtiyaçlara cevap arayan gelecekçilik kavramı ile ilgili bilimsel araştırma yapılması, günümüz tasarım uygulamalarının bu bağlamda analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tasarım yaklaşımları üzerine tartışılması ve sonuç değerlendirmesi.

KAM536 - Sanat ve Siyaset (3 + 0) 5

Siyasi ve sanatsal akımların birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediği ya da nasıl aynı toplumsal sorunlara reaksiyon gösterdikleri; bu etkileşim üzerinden siyasal ve toplumsal hayatın nasıl daha iyi anlaşılabileceği konusu.

MMR502 - İleri Düzey Mimari Tasarım (1 + 4) 5

İnsan yerleşim ekolojisi ve tektoniğinde doğa-kültür ve teknoloji, peyzaj-şehircilik-mimari bölünmezliğini öngören ve günümüzdeki ve gelecekte olması öngörülen yerel/küresel durumlara yanıt arayan yenilikçi mimari araştırma, proje ve tasarım uygulamaları.

MMR511 - Kentsel Tasarım (3 + 0) 5

Okumalar ve örnekler üzerinden, Dünya?da ve Türkiye?de kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmeler ile toplumsal mekânın tarihsel olarak oluşumu ve dönüşümlerinin kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırılması ve tartışılması.

MMR512 - Tasarım ve İletişim (3 + 0) 5

İletişimin hızla geliştiği günümüzde, etkin görsel imaj yaratma çabasının tasarımda oynadığı rol; örneklerle iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar ve yöntemler; disiplinlerarası anlamsal çalışmaların ve günümüz tasarımlarında gelişen eğilimlerin incelenerek tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunun betimlenmesi;anlamsal çözümleme yapılarak

MMR518 - İleri Renk Kuramı (3 + 0) 5

Renk boyutları ve algısındaki temel etkenler; psikolojik ve fizyolojik açıdan rengin etkileri ve iki ve üç boyutlu tasarımdaki rolleri; renk dizgelerinin (Munsell, CIE XYZ, NCS gibi) karşılaştırılmaları; alandaki bilimsel araştırmaların analizi.

MMR521 - Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (3 + 0) 5

Mimarlık tarihinin, mimarlığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim sürecinin sosyal, politik ve kültürel bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi; mimarlık tarihi ve kuramlarının mimarlık tarih yazımıyla ilişkili olarak tartışılması.

MMR522 - Mimarlık Tarihi ve Kuramı II (3 + 0) 5

Bilişsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel bağlamda mimarlık bilgisi ve bir başlangıç aşaması olarak öncül mimarlar ve manifestolar.

MMR523 - Viyana Secession (3 + 0) 5

1897 yılında Viyana'da kurulan "Wiener Secession'' akımının ortaya çıkışı, felsefesi, dünyaya yayılması, Gustav Klimt, Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Josef Hoffmann vb. mimar ve sanatçılar, eserleri, 1903 `Wiener Werkstaette/Viyana Atölyeleri kuruluşu ve günümüze kadar yansımaları.

MMR543 - Kentsel Konut Çalışmaları (3 + 0) 5

Mimarlık ve ilgili disiplinlerin kentsel konut konularına ilişkin çıkan sorulara yanıtlarının, seçilecek konut alanlarının analizi ve kentsel konut olgusunu şekillendiren bireysel/toplumsal tercihler ile üst ölçek (politik, toplumsal ve planlama) parametreler hakkındaki okumalar ve tartışmalar yoluyla çalışılması ve farkındalığın geliştirilmesi.

MMR544 - Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık (3 + 0) 5

Kentsel ve mimari ölçekte okumalar ve araştırma; toplumsal yapı ve mekân ilişkisinin interdisipliner bir konu olarak çalışılması; araştırma konusuna ilişkin kuramsal bilgi.

MMR545 - Konut ve Kültür İlişkisi (3 + 0) 5

Kitap/makale okumaları ve kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda (gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar gibi) kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

MMR546 - Mekânın Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Mekânsal süreçlerin temelinde ekonomi-politik yapılanmanın oluşu; kapitalizmin kendine özgü koşulları çerçevesinde mekân üretimi ve organizasyonu; toplumsal ilişkiler temelinde mekân; mekân üretimi ve organizasyonuna ilişkin kavramlar; bu kavramlarla algılanan mekân arasındaki bağlantılar; konuya ilişkin makalelerin tartışılması ve araştırma konuları tanımlanması.

MMR547 - Kentsel Kamusal Alan Araştırmaları (3 + 0) 5

Kent-kentsel mekân-kamusal alan ilişkileri; kamusal alanların kent ve toplumu yapılandırmadaki rolü; kentin ve kentsel mekânların, kamusal alan, mimari çevre, fiziksel çevre, sosyal ve psikolojik çevre etkileşimi vb. kavramlar bağlamında analizi.

MMR563 - Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (3 + 0) 5

Tasarımın temsil ediş olarak, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamın etmenlerinin araştırılması; tasarımın oluşturduğu kimlik, ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; tasarım ürünü, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın etkenleri; işlev ve temsiliyet arasındaki ilişkinin gerçekliği, görüntüye yansıtılışı veya sanatsal / şiirselliğine ilişkin örnek eserler.

MMR564 - Mimarlık Sanat ve Propaganda (3 + 0) 5

Mimarlık ve sanatın antik dönemden itibaren farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propaganda aracı olarak kullanılması; konuya ilişkin kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden kitle kültürü üzerindeki etkinin incelenmesi.

MMR571 - Tasarım ve Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar (2 + 1) 5

Kültürel ve doğal ekoloji ilişkisinin mekânsal boyutta incelenmesi, irdenlenmesi ve planlanması.

MMR573 - Sürdürülebilir Bir Gelecek için Enerji Verimli Bina Tasarımı (3 + 0) 5

Bu dersin kapsamında üç ana başlık bulunmaktadır; 1. Doğal ve yapay sürdürülebilir enerji kaynakları, 2. Farklı tasarım yöntemleri (fraktile design, parametric design, BIM) ve tarihi yapılarda bu sistemlerin uygulamaları, 3. Tarihi ve doğal sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının yeniden yorumlanması ve tasarım yöntemlerinin günümüz modern yapı tasarımına uyarlanması.

MMR581 - Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (3 + 0) 5

Doktora tezine ilişkin bir konu ile ilgili kaynakların, hukuksal statünün ve ilgili kurumlardaki arşiv belgelerinin (harita, gravür, fotoğraf, olası restorasyon projeleri v.b.) araştırılması; elde edilenlerin incelenmesi sonucu edinilen bilgilere dayalı bir sentez oluşturulması.

MMR582 - Kültürel Miras Yönetimi (3 + 0) 5

Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi (yurt içi-yurt dışı örneklerle arkeolojik ve kentsel sit alanları, ören yerleri, müzeler, mimari ve endüstriyel mirasa yeni işlev kazandırılması v.b. konular).

MMR583 - Endüstriyel Miras ve Koruma (3 + 0) 5

Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar.

MMR584 - Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Tarihi yapıların restorasyon ve onarım öncesi restitüsyonuna yönelik araştırma yöntemleri; yapıların hukuki durumları ve koruma statüsü ile ilgili bilgilerine ulaşım; sit alanları ve koruma kuramları; yapıların bulundukları bölgenin tarihi, coğrafyası, arkeolojisi, geçirdikleri onarımlar, kullanım amacına yönelik olarak yapılan restorasyonlar hakkında arşiv çalışmaları, araştırma ve yöntemleri; seçilen tarihi yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

MMR601 - Mimarlık Araştırmaları (1 + 4) 5

Mimarlık alanlarında bilgiye ulaşmak ve bilgi üretmek üzere a) kavramsal, b) değerlendirme amaçlı, c) tarihsel veya d) kılgısal (uygulama) amaçlı araştırma kategorilerinden her hangi birinde özgün inceleme ve çalışmalar.

MMR611 - MimarlıkTasarım Çalıştayı (1 + 4) 5

Mimarlığın farklı alanları ile ilgili konularda uzmanların katılımı ile birlikte bilgilenme, fikir üretme ve uygulama ortamı; ön hazırlıklar, yoğunlaştırılmış süreli çalıştay ve sonuç çalışmaları.

MMR617 - Mekanın Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Political-economic structuring as the basis of spatial processes; production and organization of space within the framework of the conditions specific to capitalism; space in terms of social relations; concepts related with production and organization of space; links between these concepts and the perceived space; discussion of essays related

MMR620 - Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri (3 + 0) 5

Mimarlık- tasarım-kuram ilişkisinin seçilmiş kaynaklar üzerinden yapılacak anlatımlar ve seminerlerle sorgulanması.

MMR643 - Yapı Akustiği Kuramı (3 + 0) 5

İç mekanda ses ve yankı denetimi; mimari tasarımda akustikle ilgili olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi; tasarım aşamasında ve kullanım sürecinde alınması gereken teknik önlemler.

MMR652 - Mimari Aydınlatma Teknikleri (3 + 0) 5

Mimari tasarımda iç mekan aydınlatmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; çevre aydınlatması, görme, ışık denetimi v.b. konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MMR671 - Mimari Aydınlatma Teknikleri (3 + 0) 5

Mimari tasarımda iç mekân aydınlatmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; çevre aydınlatması, görme, ışık denetimi v.b. konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MMR672 - Yapı Akustiği Kuramı (3 + 0) 5

İç mekânda ses ve yankı denetimi; mimari tasarımda akustikle ilgili olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi; tasarım aşamasında ve kullanım sürecinde alınması gereken teknik önlemler.