AKTS - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (HUM212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği HUM212 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, • Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar ve karşılaştırır. • Toplumsal cinsiyetin kişilerin algı, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini açıklar. • Eşitlikçi ve bütüncül bir bakış açısı ile sanat eserleri inceler. • Cinsiyete dayalı şiddet ve türlerini tanımlar. • Cinsiyete dayalı şiddetle hukuki mücadele yöntemlerini açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Arat, Necla. 2010. Feminizmin ABC'si, Say Yayınları.
2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaratıcı Drama Atölyesi Ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
3 Cinsiyetçilik, Ataerki Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
4 Cinsiyetçilik, Ataerki Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
5 Toplumsal Cinsiyet ve Eleştirel Erkeklik A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonu, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477.
6 Ayrımcılık Karşıtı Ders: İkili Cinsiyet Rejimi ve Cinsel Yönelim Ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
7 Kadına Yönelik Şiddet ve Türleri Edebi Eser İncelemesi Lou Salome- Arayışlar Romanı
8 Ödev Teslimi
9 Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Hukuki Mücadele Yöntemleri Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23 ve ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
10 Toplumsal Cinsiyet ve Aile İlişkileri Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016
11 Feminist Mücadele Pratikleri: Türkiye Kadın Hareketi Örneği Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
12 Dezavantajlı Gruplar ve Toplumsal Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
13 Beden, Sağlık ve Politika Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
14 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Film Gösterimi ve Analizi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
15 Toplumsal Hayat ve Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
16 Çalışma Yaşamı ve Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
17 Ödev Teslimi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Editörler: L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek. 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar 2. • Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
3. • Arat, Necla. 2010. Feminizmin ABC'si, Say Yayınları
4. • Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
5. • Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.
6. • A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 100
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 4 56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120