Nanoimalat (MFGE481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanoimalat MFGE481 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, nanoyapıların hızlı bir şekilde üretimine yönelik öğrencileri bilgilendirme, nano cihazların ve malzemelerin üretiminde kullanılan üretim metodları ile tanıştırma ve bunların medikal alanda kullanımları hakkında bigi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yapısal ölçeklerin malzemelerde yapı/özellik ilişkisini belirlemesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenciler ultra minyatür boyuttaki yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya üretim teknikleri ile tanışacaktır.
  • Öğrenciler nano-imalatın kapasite ve sınırlarını idrak edecektir.
  • Öğrenciler, insanlığın ileri araştırma çabalarında nanoteknolojinin önemini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Metalik nanomalzemelerin imalatı, karbon bazlı nanoyapıların imalatı, nanoyapılı sistemlerin daha küçük yapıların bir araya getirilmesi ile oluşturulması, karakterizasyon teknikleri ve diğer imalat yöntemleri, yakınlık etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metallik Nanoparçacık üretiminde sentetik yaklaşımlar Bölüm 1
2 Islak kimyasal işlemler, electrokimysal sentez Bölüm 2
3 Geçiş metal komplekslerinin dekompose oluşu, parçacık ölçek ayrıştırması Bölüm 3
4 Carbon nanomalzemelerin yapısı, Fullerenler, karbon nanofiberler, karbon nanotüpler Bölüm 4
5 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 5
6 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 6
7 Karbon kökenli malzemelerin biyomedikal uygulamalarda kullanımı, biyosensörler Bölüm 7
8 Nano-basım ve temas Teknolojileri Bölüm 8
9 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 9
10 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 10
11 Nano talaş kaldırma Bölüm 11
12 Biyo-mimetik ve biyo-moleküler tanıma, template kullanımı, electrik-alan ile oluşum, Langmuir-blodgett teknikleri Bölüm 12
13 Kolajen yapısal hiyerarşisi dokumühendisliğindeki uygulamaları Bölüm 13
14 Inorganik moleküllere bağlananan peptitler Bölüm 14
15 Polymer malzemeler kullanılarak yapılan nanoüretimler Bölüm 15
16 Final Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nano the Essentials, T. Pradeep, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar 2. C. S. S. R. Kumar, J. Hormes, C. Leuschner, Nanofabrication Towards Biomedical Applications: Techniques, Tools, Applications, and Impact, Wiley-VCH (2005)
3. Mark J. Jackson, Micro and Nanomanufacturing, Springer, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 102