AKTS - Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789)

Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) (HUM108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) HUM108 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere Erken Modern Dönem Akdeniz’inin tarihi hakkında sosyal, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel gelişmeler bağlamında genel bilgi kazandırmak, Akdeniz dünyasındaki dönüşümlerin genel çerçevesini çizmek, bölgedeki farklı toplumlar, kimlikler ve kültürler arasındaki ilişki ve etkileşimi karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -Akdeniz’in erken modern dönemde coğrafi, tarihsel, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimini bilir, -Bölgedeki farklı toplumlar ve kültürler arasındaki etkileşimin Akdeniz dünyasına katkılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlar, -Dönemin siyasi ve sosyal yapılarını analiz edebilir.
Dersin İçeriği Coğrafi keşiflerden Fransız Devrimine kadar olan dönemde, Akdeniz?in genel manada betimlemesi; Erken Modern Dönem Akdeniz?inde siyasi, sosyal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler, dönüşümler; havzadaki Osmanlı-İspanyol egemenlik mücadelesi ekseninde savaşlar ve ticaret.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akdeniz neresidir, önemi nedir? Akdeniz’de tarih, mekân, insanlar ve miras. Tarihte Akdeniz, s. 11-32. F. Braudel Yönetiminde Akdeniz: Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras.
2 XV. Yüzyılın Ortalarına Kadar Akdeniz Dünyası: Siyasi, İktisadi, Askeri ve Sosyal Durum İspanyol ve Osmanlı Kroniklerinde Barbaros Hayreddin Paşa, s. 13-35.
3 Coğrafi Keşiflerin Akdeniz’e etkisi Coğrafi Keşifler Tarihi, s. 11-64.
4 Denizcilik Teknolojisindeki gelişmeler İlgili Okumalar
5 Ekonomiler: Değerli Madenler, Paralar ve Fiyatlar İkinci Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II. Cilt, s. 182-295.
6 Ekonomiler: Ticaret ve Taşımacılık İkinci Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II. Cilt, s. 298-440.
7 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 Akdeniz’de Kent Devletlerinden Ulusal Devletlere Geçiş İkinci Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II. Cilt, s. 445- 450. Solan Akdeniz: 1550-1870, Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım, s. 45-222.
9 Akdeniz’de İmparatorluklar: Osmanlı ve İspanyol İmparatorlukları İkinci Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II. Cilt, s. 451- 478.
10 Akdeniz’de Osmanlı-İspanyol İlişkileri İspanyol ve Osmanlı Kroniklerinde Barbaros Hayreddin Paşa, s. 37- 69.
11 Akdeniz’de Osmanlı- İspanyol Egemenlik Mücadelesi, Deniz Savaşları ve Korsanlık Unutulmuş Sınırlar: 16. Yüzyıl Akdeniz’inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi.
12 Osmanlı Egemenliğindeki Akdeniz’de Savaş ve Ticaret Tarihte Akdeniz, s. 219- 250. Osmanlı Akdeniz’i, s. 11-28.
13 İspanyolların Akdeniz’de Üstünlüğü Sağlaması İlgili Okumalar
14 Global Akdeniz: Sınırlar
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mediterranean in History, David Abulafia (ed.), Thames & Hudson Ltd., London 2003.
2. A Companian to Mediterranean History (eds. Peregrine Horden and Sharon Kinoshita). Wiley Blackwell, Chichester 2014.
3. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Volume I. Fernand Braudel, University of California Press, London 1995.
4. The Turkish and Spanish Empires in The Sixteenth and Beginning Of The Seventeenth. Leopold Von Ranke, Translated by Walter K. Kelly, Whittaker and Co., London 1843.
5. The Forgotten Frontiers: A History of the Sixteenth-Century Ibero- African Frontier. Andrew C. Hess, The University of Chicago Press, Chicago and London 1978.
6. Geography, Technology, and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649-1571. John H. Pryor, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
7. Gunpowder and Galleys: Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the 16th Century. John Francis Guilmartin (Rev ed.), Naval Institute Press, Annapolis, MD 2003.
8. The Captive Sea: Slavery, Communicaton and, and Commerce in Early Modern Spain and Mediterranean. Daniel Hershenzen, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2018.
9. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Peregrine Horden annd Nicholas Purcell, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
10. The Great Sea: A Human History of the Mediterranean, David Abulafia. Oxford University Press, New York 2011.
11. The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600. Halil İnalcık, Translated by Norman Itzkowitz and Colin Imber, Praeger Publishers, New York and Washington 1973.
12. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Daniel Goffman, Cambridge University Press, New York 2002.
13. Fernand Braudel Yönetiminde Akdeniz: Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras (History, Space, Men and Heritage Under the tutelage of Fernand Braudel), 2. Basım, Çevirenler Necati Erkurt ve Erkut Derman, Metis Yayıncılık, İstanbul 2008.
Diğer Kaynaklar 14. Solan Akdeniz: 1550-1870, Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım (The Vaning of the Mediterranean, 1550-1870), A Geohistorical Approach), Faruk Tabak, Çev. Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010.
15. Rönesans Avrupası: Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci (Renaissance Europe: Identification Process of Turkey with Western Civilization), Halil İnalcık, 5. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
16. Osmanlı Akdeniz’i (Ottoman Mediterranean), İdris Bostan, 1. Basım, Küre Yayınları, İstanbul 2017.
17. Coğrafi Keşifler Tarihi (The Age of Discovery, 1400-1600), David Arnold, Çev. Osman Bahadır, Alan Yayıncılık, İstanbul 1995.
18. İspanyol ve Osman¬lı Kroniklerinde Barbaros Hayreddin Paşa (Barbaros Hayreddin Pasha in the Spanish and Ottoman Chronicals, Hüseyin Güngör Şahin, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi. Ankara 2018.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100