AKTS - Popüler Bilim

Popüler Bilim (HUM203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Popüler Bilim HUM203 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, • Popüler bilim nedir? • Eğitim sistemindeki yeri nedir? • Popüler bilimin hedef kitlesi kimdir? • Bilimin gelişmesine ve toplumların geleceğine bir katkısı var mıdır? • Bilimsel düşünüş biçimi ne demektir? Konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilim tarihinin kilometre taşları olan bilim insanlarını tanır.
  • Günlük hayatta kullanılan bir aletin dünü-bugünü-yarını hakkında bilgi sahibi olur.
  • Sunum hazırlama becerisini geliştirir.
  • Poster hazırlama becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Popüler bilim tanımı; bilim insanlarının hayatı; bilim ve teknoloji tarihi; müze ziyareti; poster hazırlama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı Sunu konularının belirlenmesi
2 Popüler bilimin ne olduğunun tanıtılması Bilimsel bir kavramın “herkesin anlayacağı şekilde anlatılmasının” deneyimlenmesi. Öğrencilerin anlatacağı bilimsel kavramlar belirlenir.
3 Bilimsel düşünüş biçimi hakkında bilgi verilmesi Sunu hazırlanır
4 Bilim ve teknoloji tarihinin kısa özeti Sunu hazırlanır
5 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
6 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
7 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
8 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
9 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
10 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
11 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
12 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
13 MTA Tabiat Tarihi ya da RMK Bilim ve Teknoloji Müzesi Gezisi Gezi programı yapılır
14 Poster hazırlama teknikleri anlatılır Sunu hazırlanır
15 Poster Sergisi Salon ayarlanır Afiş hazırlanır Duyuru yapılır
16 Eksikler tamamlanır

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kudret Emiroğlu, Gündelik Hayatımızın Tarihi, İş Kültür Yayınları
2. Bruno Nardini, Leonardo Da Vinci - Bir Ustanın Portresi, Can Yayınları.
3. Gale E. Christianson, Isaac Newton, TÜBİTAK Yayınları.
4. WalterIsaacson, Einstein-Yaşamı ve Evreni, Delidolu Yayınevi.
5. Marc J. Seifer, Bir Dahinin Biyografisi, Nikola Tesla, Geoturka Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 5
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 3 3
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 2 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 61