ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Zorunlu Bölüm Dersleri

TUR501 - Genel Turizm (3 + 0) 5

Turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu.

TUR503 - Turizm Mevzuatı (3 + 0) 5

2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası.

TUR518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

TUR598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

Seçmeli Dersler

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISL502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

ISL509 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

LOJ521 - Uluslararası Ticaret (3 + 0) 5

Uluslararası tüzel kişiler, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları, uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, Dünya Ticaret Örgütü, Tarife ve Ticarete ilişkin Genel Anlaşma, çok taraflı ticaret anlaşmaları.

SBE-TUR-T-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-GE1FA7 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SY509 - Sağlık Turizmi (3 + 0) 5

Sağlık turizminin ekonomik önemi, sağlık turizmi türleri, Türkiye?de sağlık turizmi, sağlık turizmi pazarlaması, sağlık turizmi politikaları ve devlet teşvikleri.

TUR502 - Turizm İşletmeciliği (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TUR516 - Konaklama Yönetim Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TUR517 - Turizm Ulaştırması (3 + 0) 5

Seyahat acentacılığı firmaları, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması.

TUR519 - Turizm Rehberliği (3 + 0) 5

Rehberlik mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.