ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Zorunlu Bölüm Dersleri

TUR501 - Genel Turizm (3 + 0) 5

Turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu.

TUR503 - Turizm Mevzuatı (3 + 0) 5

2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası.

TUR518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

TUR598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

Seçmeli Dersler

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

SBE-TUR-T-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-T-GE1FA7 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

TUR502 - Turizm İşletmeciliği (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TUR516 - Konaklama Yönetim Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TUR517 - Turizm Ulaştırması (3 + 0) 5

Seyahat acentacılığı firmaları, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması.

TUR519 - Turizm Rehberliği (3 + 0) 5

Rehberlik mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.