AKTS - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II KAM210 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı sosyal bilimlerde niceliksel (quantitative) araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtarak uygulayabilmelerini sağlamaktır. Böylece, öğrenciler tutarlı ve ampirik verilere dayalı bir araştırma yapma konusunda bilgilenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal bilimlerde kullanılan nicel yöntemlerle tanışıp, bu yöntemlerin nasıl ve nerede kullanılacağını anlayabileceklerdir
  • Nicel yöntemleri uygulayabilmek için gerekli olan data toplama, kodlama ve analiz aşamalarını ve ayrıca değişken, hipotez oluşturma ve test etme aşamalarını anlayabileceklerdir.
  • Uygun yöntemi uygulamak üzerine PSPP istatistik programını kullanmayı öğreneceklerdir
  • Nicel yöntemleri kullanarak siyaset bilimi ve diğer ilgili disiplinlere dair sorulara nasıl cevap arayacağını kavrayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Niceliksel yöntemler; SPSS; istatistiki testler; saha çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersi tanıtma ve öğrencilerden beklentileri açıklama.
2 İstatistik nedir? Araştırmadaki rolü nedir? Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 3-41.
3 Tek Değişkenli Dağılımlar için Betimleyici İstatistikler (I) – Frekans Dağılımları Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 51-91. Excel ile örnek anlatım ve çözümler
4 Tek Değişkenli Dağılımlar için Betimleyici İstatistikler (II) – Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 92-127. PSPP ya da Excel uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
5 Tek Değişkenli Dağılımlar için Betimleyici İstatistikler (III) – Normal Dağılım Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 128-154. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler 1. Ödev.
6 Ortak Dağılımlar için Betimleyici İstatistikler (I) – Korelasyon Katsayısı Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 157-192. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
7 Hipotez Testi ve İstatistiksel Çıkarımlar Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 223-355. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
8 Gruplar-Arası İstatistiksel Testler – t-Testleri Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 359-400. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
9 Gruplar-Arası İstatistik Testler – Tek Yönlü Varyans Analizi Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 401-452. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
10 Ara Sınav
11 Basit ve Çoklu Regresyon Analizi I Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 578-600. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
12 Basit ve Çoklu Regresyon Analizi II Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 578-600. PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler 2. Ödev.
13 Kategorik Veri Analizi: Çapraz Tablo ve Ki-Kare Testi Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, sayfa 601-634. • PSPP uygulaması ile örnek anlatım ve çözümler
14 Ders tekrarı Geçmiş konuların tekrarı ve soruların cevaplanması.Final sınavı ile ilgili bilgilendirme.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Richard J. Shavelson, Sosyal Bilimler için İstatistik, Ankara: Pegem Akademi, 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 126