AKTS - Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler

Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler (HUM409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler HUM409 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye’nin Batılılaşma tarihinde kilometre taşları olan değişim ve dönüşümü öğrenmek. Türkiye’nin medeni dünya ile bütünleşme tarihine ışık tutmak. Türkiye’nin modernleşme dönemindeki fikri, siyasi ve sosyal dönüşümünü günümüzle ilişkilendirerek kavramak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Batılılaşma serüvenimizi anlar, -Batılı fikir akımlarının Türk modernleşmesindeki etkisini kavrar, -Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin değişim sürecini tarihi olaylar bağlamında bilir. -Osmanlı’dan Cumhuriyet’e önemli fikir akımlarının ve siyasi oluşumların detayına vakıf olur.
Dersin İçeriği 18. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Türkiye?de batılılaşma, çağdaşlaşma, sosyal, fikri ve siyasi gelişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Batılılaşmaya genel bir bakış, ordunun modernleştirilmesi Kaynaklardaki ilgili okumalar
2 Mülki yapıda batılılaşma Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı Kaynaklardaki ilgili okumalar
3 Islahat Fermanı, hukuk alanında Batılılaşma Kaynaklardaki ilgili okumalar
4 Edebiyat ve eğitim alanlarında Batılaşma Kaynaklardaki ilgili okumalar
5 Mimari ve musiki alanlarında Batılılaşma Kaynaklardaki ilgili okumalar
6 Batılılaşma döneminde Osmanlı’da fikri akımlar Kaynaklardaki ilgili okumalar
7 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 Osmanlı’da siyasal oluşumlar Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kaynaklardaki ilgili okumalar
9 Jön Türkler Kaynaklardaki ilgili okumalar
10 Osmanlı döneminde çeşitli dernekler Kaynaklardaki ilgili okumalar
11 Osmanlı döneminde çeşitli partiler Kaynaklardaki ilgili okumalar
12 Cumhuriyet Döneminde siyasi yapılanmalar Kuva-yı Milliye Cumhuriyet Halk Fırkası Kaynaklardaki ilgili okumalar
13 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Kaynaklardaki ilgili okumalar
14 Demokrat Parti 1960’tan günümüze siyasi partiler Kaynaklardaki ilgili okumalar
15 Cumhuriyet Döneminde demokrasi mücadelesi Kaynaklardaki ilgili okumalar
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Tevfik Çavdar, İmge Yayınları, Ankara, 2008.
2. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, YKY, İstanbul, 2008.
3. Türk Demokrasi Tarihi, Kemal Karpat, Afa Yayınları, İstanbul, 1996.
4. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
5. Türkiye’nin Yakın Tarihi, İlber Ortaylı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 0 10 0
Toplam İş Yükü 94