AKTS - Türk Sanat Tarihi

Türk Sanat Tarihi (ICM376) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Sanat Tarihi ICM376 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk Sanatının gelişimini tarihsel arka planını kavraması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türklerin sanat tarihi gelişimi hakkında bilgi edinir.
  • Selçuklu ve Osmanlı sanat eserleri hakkında bilgi edinir
  • Türklerin kentleşme süreçlerini kavrar.
Dersin İçeriği Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplar üzerinden ders ile ilgili bilgi edinilmesi.
2 İslamiyetin ortaya çıkması ve İslamiyet sonrası Türk uygarlıklarında sanat. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 İslamiyetin ortaya çıkması ve İslamiyet sonrası Türk uygarlıklarında sanat. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
5 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 Beylikler Dönemi Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
8 Beylikler Dönemi Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
9 Ara Sınav Ara sınava hazırlık, konuların tekrarı
10 Osmanlı Sanatı / Sunum Konularının verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
12 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
14 Öğrenci Sunumları Sunum hazırlığı
15 Final sınavı için genel değerlendirme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arık, M. Oluş. Turkish Art and Architecture : Seljuk Interregnum and Ottoman Empire Periods. Ankara : Turkish Historical Society, 1985
2. Aslanapa, Oktay. Anadolu'da ilk Türk Mimarisi: Başlangıç ve Gelişmesi. Ankara, AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2007.
3. Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 200
4. Goodwin, Godfrey. A History of Ottoman Architecture. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1971
5. Necipoğlu, Gülru. Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimari Kültür, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100