ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

KAM500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel metodlar; istatistik.

KAM501 - Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (3 + 0) 5

Klasik ve modern yönetim kuramları; kamu yönetimi örgütlenmeleri; Türkiye`nin kamu yönetimi yapısı.

KAM503 - Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Liberalizm; muhafazakarlık; sosyalizm; İslamcılık; faşizm; totaliterizm; demokrasi.

KAM599 - Tez (0 + 0) 80

Veri mevcut değildir

Seçmeli Dersler

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM504 - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

KAM505 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 5

Devletler; demokrasi; siyasi kurumlar; sivil toplum örgütleri; uluslararası örgütler.

KAM506 - Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler (3 + 0) 5

Türkiye`de siyasal otorite ve toplum arasındaki ilişki; mevcut siyasal ve toplumsal problem ve ihtiyaçlar.

KAM507 - Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları (3 + 0) 5

Siyasal ayrışma; cinsiyet problemi; kentleşme; göç.

KAM509 - Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (3 + 0) 5

Kamu yönetiminde kriz; kriz teorileri; kriz süreci; risk yönetimi; afet yönetimi; siyasi krizler.

KAM510 - Milliyetçilik ve Etnisite (3 + 0) 5

Milliyetçilik ve millet kavramları; milliyetçilik akımları; ırk kavramı; etnik köken kavramı.

KAM511 - Liderlik ve Yönetim (3 + 0) 5

Lider kavramı; siyasal otorite.

KAM512 - Türkiye`nin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Türkiye`nin iktisadi ve siyasal yapısı; iktisadi ve siyasal yapılar arasındaki etkileşim.

KAM513 - Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Klasik demokrasi; cumhuriyetçilik; liberal demokrasi; seçkincilik; çoğulculuk; müzakereci demokrasi; çatışmacı demokrasi.

KAM514 - İslam ve Demokrasi (3 + 0) 5

Siyasal İslam; demokrasi.

KAM515 - Türkiye`de Siyasi Düşünce (3 + 0) 5

Osmanlı-Türkiye devamlılığı; güçlü devlet; liberalizm; Kemalizm; milliyetçilik; ordu; sol düşünce; siyasal İslam; muhafazakarlık.

KAM516 - Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Bilimin temel kurumları; bilim-iktidar ilişkisi; bilim tarihi.

KAM517 - Kurumsal Kaynak Planlaması (3 + 0) 5

Kurumsal yönetimlerin nasıl etkin ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterebileceği.

KAM519 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı (3 + 0) 5

Toplumsal sınıflar ve katmanlar; etnik gruplar; askeri ve sivil bürokrasi.

KAM521 - Küreselleşme Tartışmaları (3 + 0) 5

Ulus-ötesi siyasal ve sosyal gelişmeler; çok-uluslu şirketler; ulus-devletler.

KAM522 - Çok Kültürlülük ve Siyaset (3 + 0) 5

Etnik ve kültürel heterojenlik; demokrasi; siyasi kültür; siyasi otorite.

KAM523 - Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (3 + 0) 5

Cinsiyet kavramının toplumsal kökenleri; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları.

KAM524 - Siyaset-Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Siyasal otorite ve medya arasındaki karşılıklı ilişkinin toplumu ve siyasi hayatı dönüştürmekteki etkisi.

KAM525 - Sivil-Asker İlişkileri (3 + 0) 5

Türkiye`de ordunun siyasal hayat üzerindeki rolü ve diğer siyasal aktörlerle olan karşılıklı ilişkisi.

KAM526 - Yargı ve Siyaset (3 + 0) 5

Yargının siyasi sistem içerisindeki yeri; yargı bağımsızlığı kavramı; çeşitli örnekler.

KAM527 - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 + 0) 5

Farklı devletlerdeki siyasal otorite ve toplum ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

KAM528 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri.

KAM529 - E-Devlet Teori ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusu; bu aracın nasıl kullanıldığı konusu.

KAM530 - Kamu Örgütlenmesi (3 + 0) 5

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi ve işleyişi.

KAM531 - Kamu Etiği (3 + 0) 5

Siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi; etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili konular.

KAM532 - Kamu Maliyesi ve Bütçe (3 + 0) 5

Kamu maliyesi politikalarında ve bütçe oluşturulmasında dikkate alınan ve alınması gereken temel kavram ve prensipler.

KAM533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Bürokrasinin doğuşu ve evrimi; hukuki rasyonel, rasyonel üretken ve patrimonyal bürokrasiler; örgütsel davranış.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

KAM535 - Bölgesel Kalkınma (3 + 0) 5

Bir ülkenin bölgeleri arasında oluşabilecek gelir dağılımı farklılıklarının giderilmesi için güdülebilecek bölgesel kalkınma politikalarının temel kavram ve prensipleri.

KAM536 - Sanat ve Siyaset (3 + 0) 5

Siyasi ve sanatsal akımların birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediği ya da nasıl aynı toplumsal sorunlara reaksiyon gösterdikleri; bu etkileşim üzerinden siyasal ve toplumsal hayatın nasıl daha iyi anlaşılabileceği konusu.

SBE-KAM-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KAM-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KAM-GE1FA3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KAM-GE1FA4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.