Zorunlu Bölüm Dersleri

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş (3 + 0) 5

Sivil havacılık tarihçesi, sivil havacılık kavramları, sivil havacılık sistemi, sivil havacılık organizasyonları, sivil havacılıkta roller ve faaliyetler, genel havacılık operasyonları, Türk sivil havacılık otoriteleri.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (2 + 2) 3

Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri (2 + 0) 3

Araştırma bazlı rapor yazma becerileri; rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumu.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MATH151 - Kalkülüs I (4 + 2) 7

Temel bilgiler, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, L`Hopital kuralı, integral, integralin uygulamaları, integral ve transendental fonksiyonlar, integral teknikleri, has olmayan integraller, diziler

MATH152 - Kalkülüs II (4 + 2) 7

Sonsuz seriler, düzlemde vektörler ve kutupsal fonksiyonlar, uzayda vektörler ve hareket, çok değişkenli fonksiyonlar ve türevleri, çok katlı integraller: çift katlı integraller, alan hesapları, kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller, Kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller, eğrisel integraller

PHYS101 - Genel Fizik I (3 + 2) 6

Ölçme, doğrusal hareket, vektörler, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket I, kuvvet ve hareket II, kinetik enerji ve iş, kütle merkezi ve doğrusal momentum, dönme, yuvarlanma, tork ve açısal momentum, denge ve elastiklik.

PHYS102 - Genel Fizik II (3 + 2) 6

Elekrik yükü, elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, kapasitans, akım ve direnç, devreler, manyetik alan, akımdan kaynaklanan manyetik alan, indüksiyon ve indüktans.

PLT-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4SP5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4SP6 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4SP7 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-GE4FA1-Entrepreneurship Courses - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4SP3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4SP4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT101 - Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemler (3 + 0) 3.5

Uçuş ve yer emniyetinde genel konsept, uçuş ve yer emniyet temel girdileri, olay ve kazaların ana faktörleri, uçak ve yer olay ve kazaların nedenleri, SHEL modeli, uçak olay ve kazalarının analizleri, insan faktörü, ortam faktörü, uçak ve bakım faktörü, risk ve risk yönetimi, uçuş emniyet eğitimi.

PLT102 - PPL (A) Hava Hukuku Bilgisi (010) (1 + 0) 2

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları; SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kuralları.

PLT104 - PPL (A) Hava Aracı Genel Bilgisi (020) (2 + 0) 2

Sabit kanatlı hava araçları (uçak) sistemleri ve alt sistemleri.

PLT106 - PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama (030) (2 + 0) 2

Uçak güç sistemlerinin performans karakteristikleri, kalkış performansı, tırmanma performansı, seyahat performansı, alçalma ve iniş performansı, uçuş manevraları, yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, dengenin önemi, ana aerodinamik kanat kesiti, ağırlık ve denge teorisi, aşırı yüklemenin uçak performansına etkileri, ağırlık merkezinin arka ve

PLT108 - PPL (A) İnsan Performansı (040) (1 + 0) 1

Konseptler, kısmi basınç etkileri, görüş, duyma, uçuş tutması, uçuş ve sağlık ve toksik tehlikeler; bilgi süreci, merkezi karar kanalı, stres, karar ve karar verme.

PLT110 - PPL (A) Meteoroloji (050) (2 + 0) 2

Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi oluşumlar, veri toplama ve analizi, tahmin modelleri; risk faktörleri (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vb).

PLT112 - PPL (A) Seyrüsefer (060) (2 + 0) 2

Yerde yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, transponder) sistemleri, kullanım usulleri; radar sistemleri ve otopilot kullanımı.

PLT114 - PPL (A) Operasyon Usulleri (70) (1 + 0) 1

İşletme usulleri hakkında genel bilgi.

PLT116 - PPL (A) Uçuş Prensipleri (080) (2 + 0) 2

Temel aerodinamik tanımlar, sübsonik aerodinamik, hava akımına ilişkin temel kavramlar, süreklilik denklemi, Bernoulli denklemi, hava hızı çeşitleri, viskoz akış, sınır tabaka, akım kopması ve sürükleme, sürükleme üzerinde şekil ve ölçek etkileri, kanat profili, taşımanın oluşumu, profillerin özellikleri, kanat geometrisi, sonlu açıklıklı kanatlar

PLT118 - PPL (A) Haberleşme (090) (1 + 0) 2

ATC muhaberesi, rakam ve fonetik alfabe, özel terimler, tanımlamalar ve kısaltmaların ifadesi, Q kodları, mesaj katagorileri, acil durum mesajları, meteorolojik mesajlar, havacılık bilgi mesajları, VFR konuşma kalıpları, pozisyonun rapor edilmesi.

PLT120 - PPL (A) Uçuş Uygulamaları (0 + 9) 8.5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tirmaniş orani (VY) ile tırmanış akselerasyon

PLT201 - ATPL Hava Hukuku Bilgisi (010) (4 + 0) 4

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları; SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kuralları.

PLT203 - ATPL HGB Gövde, Sistemler ve Motor (021) (6 + 0) 4

Sabit kanatlı hava araçları (uçak) sistemleri ve alt sistemleri.

PLT204 - ATPL Ağırlık ve Denge (031) (3 + 0) 3

Uçağa ait kütle ve denge hesapları; uçuş öncesi ve esnasında yapılan hesaplamalar ile uçağın kontrol edilebilir limitler dâhilinde kullanılması; ağırlık, ağırlık merkezi, referans noktası, moment ve hesaplama usulleri.

PLT205 - ATPL HGB Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri (022) (3 + 0) 3

Uçağa ait performans, seyrüsefer ve kontrol göstergelerinin çalışma prensipleri; analog ve cam kokpit tanıtımı, sistem arızaları, yedekleme ve zaafiyetler.

PLT206 - ATPL Performans (032) (8 + 0) 3

Değişik yük, irtifa ve hava şartlarında (rüzgar, sıcaklık, basınç vs.) kalkış, iniş mesafeleri, tırmanış oranları, süzülüş oranları, yakıt sarfiyatı gibi performans değerlerinin hesaplanması.

PLT207 - Çoklu Mürettebat İşbirliği (3 + 0) 6

İnsan hatası, havacılık emniyeti, kişiler arası iletişim, liderlik, karar verme.

PLT208 - ATPL Uçuş Planlama ve İzleme (033) (4 + 0) 3

Uçağın istenen bir noktadan diğer bir noktaya gidişinin irtifa, zaman, yakıt, yedek meydan seçimi planlaması; havada planlanan ile gerçekleşen durumların izlenerek plandan sapmaların değerlendirilmesi ve yedek plan uygulamaları.

PLT210 - Gece Uçuş Uygulamaları (1 + 1) 2

Gün batımı sonrası aletli uçuş uygulamaları.

PLT212 - PIC Uçuş Uygulamaları I (1 + 4) 8

Yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak; kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM?den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icrası.

PLT214 - PIC Uçuş Uygulamaları II (1 + 4) 8

Yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak; kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM?den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icrası.

PLT301 - ATPL İnsan Performansı (040) (4 + 0) 4

Dolaşım sistemi, oksijen ve solunum, hipoksi, hiperventilasyon, dekompresyon, kabin basınçlandırma, uçuş ve dalış, sinir sistemi, kulak, işitme ve denge, alkol ve uçuş, hareket hastalığı, göz ve görüş, uçuş ve sağlık, stres, stres faktörleri, stres ile mücadele, davranış ve motivasyon, durum muhakemesi, havacılıkta kavrama, görsel yanılgılar.

PLT303 - ATPL Meteoroloji (050) (6 + 0) 5

Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi oluşumlar, veri toplama ve analizi, tahmin modelleri; risk faktörleri (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vb).

PLT304 - Aletli Uçuş Uygulamaları (0 + 4) 7

Alet uçuşu uygulamaları.

PLT305 - ATPL Genel Seyrüsefer (061) (6 + 0) 5

Yerde yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, transponder) sistemleri, kullanım usulleri; radar sistemleri ve otopilot kullanımı.

PLT306 - CPL (A) Uçuş Uygulamaları (0 + 1) 5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tırmanış oranı (vy) ile tırmanış akselerasyon/deselerasyon.

PLT307 - ATPL Radyo Seyrüsefer (062) (7 + 0) 7

Radyo yardımcıları ile seyrüsefer hakkında genel bilgi.

PLT308 - Çoklu Motorlu Uçuş Uygulamaları (0 + 1) 5

Çoklu motorlu uçuş uygulaması.

PLT309 - ATPL Operasyon Usulleri (070) (3 + 0) 2

Bir hava aracının otoritenin (işletme, SHGM, JAR,EASA, FAA ve ICAO) belirlediği kurallar altında nasıl kullanılacağı; normal şartlar, düşük görüş şartları, alet ve donanım şartları, haberleşme donanım şartları, uçak bakım, gürültüden kaçınma, okyanus/kutup aşırı uçuş, buzlanma şartları, kötü meteorolojik şartlar, acil durum şartları, tehlikeli madde taşınması.

PLT310 - ATPL VFR Haberleşme (091) (2 + 0) 0.5

Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimler, kısaltmalar, kodlar, konuşma ve onaylama teknikleri; acil haller ve telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemleri.

PLT311 - ATPL Uçuş İlkeleri (081) (3 + 0) 2

Uçağın havada uçuş yapabilmesini sağlayan temel aerodinamik güç dengesinin (kaldırma, ağırlık, güç ve sürükleme kuvvetleri), uçağın uçarabilirliliğini kaybetmesinin ve ses altı/üstü uçuşu; kumanda yüzeylerinin uçağı nasıl kumanda ettiği, teknik limitler ve bunları etkileyen faktörler (sıcaklık, buzlanma, kütle ve denge hesapları, vb).

PLT312 - ATPL IFR Haberleşme (092) (2 + 0) 0.5

Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimler, kısatmalar, kodlar, konuşma ve onaylama teknikleri; acil haller ve telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemleri.

PLT313 - İletişim (091-092) (3 + 0) 2

ATC muhaberesi, rakam ve fonetik alfabe, özel terimler, tanımlamalar ve kısaltmaların ifadesi, Q kodları, mesaj katagorileri, acil durum mesajları, meteorolojik mesajlar, havacılık bilgi mesajları, VFR konuşma kalıpları, pozisyonun rapor edilmesi, LFR konuşmalar ve tanımlar, anlatım tekniği, havacılık (yer) istasyonları için kısaltılmış çağrı

PLT399 - PPL Kontrol (0 + 0) 6.5

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL uçuş kontrolü.

PLT402 - Havayolu Dispeç Operasyonları (3 + 0) 5

Operasyonel kontrol, lisanslama ve sertifikasyon, yasal sorumluluklar, yükleme planlama, uçuş takibi.

PLT403 - Havayolu Uçuş Mürettabatı Teknik ve Usülleri (3 + 0) 5

İnsan hatası, havacılık emniyeti, kişiler arası iletişim, liderlik, karar verme.

PLT404 - Ekip Kaynak Yönetimi (3 + 0) 5

Kokpit içerisinde etkin iletişim, durumsal farkındalık, problem çözme süreçleri, stress yönetimi, kokpit yönetimi ve liderlik.

PLT499 - ATPL Kontrol (0 + 0) 6.5

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ATPL Uçuş Kontrolü.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

APM405 - Bakım ve Güvenilirlilik Yönetimi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM409 - Helikopter Yapıları (3 + 0) 5

Uçuş teorisi, döner kanat aerodinamiği, uçuş kontrol sistemleri, kanat takip ve titreşim analizi, dişli kutuları, gövde yapıları, ekipmanlar ve döşemeler, iniş takımı.

AVM305 - Havacılık İngilizcesi (3 + 0) 5

Uluslararası havacılık terimleri, hava taşımacılığı ve havaalanı sektörü, hava kargo sektörü, havayolu işbirlikleri.

AVM416 - Müşteri İlişkileri Yönetimi (3 + 0) 5

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşteri ilişkileri yönetimi değer zinciri, müşteri ilişkileri yönetimi için bilgi teknolojileri, müşteri portföy analizi, müşteri bağlılığı, müşteri ağları geliştirme ve yönetme, müşteri ömür devri yönetimi (müşteri temini, müşteri geliştirme, kaçan müşterinin geriye kazanılması).

AVM417 - Karar Analizi (3 + 0) 5

Belirsizlik ortamında karar verme, karar problemlerinin elemanları, karar probleminin formülasyonu ve çözümü, duyarlılık analizleri, uzman görüşlerinin değerlendirilmesi, çok kriterli karar modelleri.

AVM418 - Havacılık Ekonomisi ve Politikası (3 + 0) 5

Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.

AVM419 - Ulaştırma Politikaları (3 + 0) 5

Ulaştırma ve ulaştırma politikası ile ilgili temel kavramlar, ulaştırma modları, dünya ve türkiye?deki ulaştırma politikaları, ulaştırma politikalarında örnek olaylar.

AVM420 - Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim (3 + 0) 5

Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, havayolu işletmelerinde SWOT analizi, havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı, havayolu işletmeleri ve stratejik konumlandırmaları, havayolu işletmelerinde strateji geliştirme süreci, havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin uçuş ağ yapısı, havay

AVM421 - Hava Aracı Bakım Yönetimi (3 + 0) 5

Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM422 - Servis Sistemleri Yönetimi (3 + 0) 5

Servis sistemlerine giriş, servis sistemlerinin oluşturulması, servis sistemlerinin yürütülmesi, servis sistemlerinin yürütülmesine ilişkin kullanılan teknikler, modeller ve yöntemler.

AVM423 - Havacılıkta Gelir Yönetimi (3 + 0) 5

Havayolu rezervasyonları ve ürün geliştirme, yolcu talep tahmini, fiyatlandırma, rezervasyon sınıfı belirleme, koltuk envanter kontrolü, çizelgeleme, kapasite planlama, gelir yönetimi organizasyonları.

AVM424 - Proje Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetiminin safhaları, proje yönetim fonksiyonları (planlama, personel görevlendirme, çizelgeleme, izleme değerlendirme ve kontrol), proje yönetim teknikleri, proje yönetim araçlari, projelerin maliyet kontrolü, zaman ve kaynak planlaması, risk yönetimi.

AVM425 - Hava Kargo Yönetimi (3 + 0) 5

Hava kargo kavramı, hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

AVM426 - Yönetim Bilgi Sistemleri (3 + 0) 5

Organizasyonlar, yönetim ve ağ yapısındaki kuruluşlar, bilgi teknolojileri altyapısı, dijital çağa yönelik ana sistem uygulamaları, bilgi sistemlerini kurma ve geliştirme.

AVM427 - Havaalanı Master Planlaması (3 + 0) 5

Havaalanı stratejik planlaması, talep tahmini, terminal kapasite yönetimi, hava tarafı kapasite planlama ve yönetimi, yolcu terminal tasarım ve kapasite yönetimi, havaalanı operasyon destek ve güvenlik sistemleri, kolaylaştırma ve güvenlik, yolcu bagaj sistemleri.

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi (3 + 0) 5

Havacılıkta risk yönetiminin temel hususları ve sınırlamaları, havacılık risk yönetiminin teorik altyapısı, havacılıkta risk yönetimi pratikleri, havacılıkta risk yönetimi uygulamaları ve optimizasyonu.

AVM429 - Kalite Yönetim Sistemleri (3 + 0) 5

Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım.

AVM430 - Tehlikeli Yüklerin Havayolu ile Taşınması (3 + 0) 5

Temel tanımlar ve sınıflandırmalar, kısıtlamalar, paketleme, etiketleme ve işaretleme, gönderenin ve taşıyıcının sorumlulukları, raporlama ve güvenlik.

PLT-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

PLT-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4FA2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT-GE4SP2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

PLT412 - ATPL Tazeleme Kursu I (3 + 0) 6.5

İhtiyaç duyulan tüm ATPL teoriK dersleri.

PLT414 - ATPL Tazeleme Kursu II (3 + 0) 6.5

İhtiyaç duyulan tüm ATPL teoriK dersleri.

PLT421 - Kaza Kırımları Analizleri (3 + 0) 6.5

Kaza incelemesinin temelleri, incelemenin başlatılması, olay mahallinin dokümante edilmesi, etkili sorgulama yapmak, olay analizi, sebep analizi.