AKTS - Stratejik Planlama

Stratejik Planlama (LAW317) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik Planlama LAW317 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İsmail Bircan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Strateji, planlama, stratejik planlama kavramlarını kavratıp, bu doğrultuda, öğrencilerin geleceği öngörme, sistematik düşünme, katılılmcılık ve strateji ve vizyon geliştirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Planlamanın tanımını, amaçlarını, tarihi gelişimini ve türlerini belirtir.
  • 2. Stratejinin tanımı, kapsamını ve stratejik planlama sürecinin aşama ve yöntemlerini özetler.
  • 3. Strateji ve vizyon geliştirme süreçlerini, Türkiye’de stratejik planlama-stratejik yönetim uygulamalarını belirtir.
  • 4. Kuruluşların iç çevre analizleri, güçlü ve zayıf yanları, dış çevre analizleri, fırsatları ve tehdit eden unsurları sınıflandırır.
  • 5. SWOT analizi, Startejik planlama ve stratejik yönetimin yararlarını değerlendirir.
  • 6. Kurumsal performans yönetimi, performans göstergeleri ve performans değerlendirmesini sorgular.
  • 7. Stratejik yönetim, liderlik ve modellerini, stratejik insan kaynakları planlanmasını yorumlar.
  • 8. Fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık konularını özetler.
Dersin İçeriği Stratejik planlama ve süreçleri; yeniden yapılanma gerekçeleri; stratejik analiz, stratejik planlama ve yönetim uygulamaları ve yararları; kurumlar için SWOT analizi; kurumsal performans yönetimi, göstergeleri ve değerlendirilmesi; fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık; stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Planlamının tanımı, amaçları, tarihi gelişimi ve türleri Dersin Kaynakları
2 Stratejinin tanımı, kapsamı, ilkeleri, özellikleri; Stratejinin politika, plan, program, bütçe, taktik ve yöntemle ilişkisi, strateji planlama süreci, öğreleri, aşamaları ve yöntemleri; Kamuda stratejik planlamanın hukuki dayanakları Dersin Kaynakları
3 Strateji ve vizyon geliştirme Dersin Kaynakları
4 Kurumların yeniden yapılanma ve gerekçeleri ; Geleceği öngörmek ve hedef koymak Dersin Kaynakları
5 Strateji gelişitirme süreci ve stratejik analiz; Türkiye’de stratejik planlama-statejik yönetim uygulamaları; Türk Kamu YönetimindeStratejik Planlama ve Uygulamaları Dersin Kaynakları
6 Ara sınavı
7 Kuruluşların iç çevre analizi, güçlü ve zayıf yanları, kuruluşun dış çevre analizi, fırsatlar ve tehdit eden unsurlar Dersin Kaynakları
8 Staratejik planlamada maliyetlendirme, SWOT analizi, arama konferansı Dersin Kaynakları
9 Stratejik planlama ve durum analizi Dersin Kaynakları
10 Stratejik planlama ve stratejik yönetimin yararları, stratejik planlamanın uygulanması ve eylem planı Dersin Kaynakları
11 Kurumsal performans yönetimi, performans göstergeleri; Uygulama: Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?Amaçlar izleme ve değerlendirme Dersin Kaynakları
12 Stratejik Yönetim, Liderlik ve modelleri; Stratejik insan kaynakları Planlanması Dersin Kaynakları
13 Kurumlarda Stratejik plan uygulayıcısı işgörenin performans değerlendirmesi Dersin Kaynakları
14 Fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık Dersin Kaynakları
15 Stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri Dersin Kaynakları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Stratejik İnsan Kaynakları Yöneti ile ilgili Kitaplar.
Diğer Kaynaklar 2. İnternet Kaynakları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 1 5 5
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 75