ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI (ADP) USUL VE ESASLARI

 

1.KAPSAM

Bu iç destek programının amacı, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

 

A) Proje yürütücüsü:

 1. Proje yürütücüsü doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır.  Bu programa doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içerisinde başvuru yapılamaz.
 2. Proje yürütücüsünün daha önce bu program kapsamında destek almamış olması gerekmektedir.
 3. Proje yürütücüsünün TÜBİTAK, SSM, KOSGEB vb. (TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek hariç) projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 4. Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) programından faydalanan kişiler projeleri tamamlandıktan sonra TÜBİTAK 1001, 3501 vb. desteklerine başvurmadan bu programdan faydalanamazlar.
 5. Devam eden ADP projesi bulunan Proje Yürütücüleri projeleri sonlanmadan bu programa tekrar başvuru yapamazlar.

 

B) Araştırmacı:

 • Proje ekibinde yer alan proje araştırmacılarının proje konusu ile ilgili araştırma alanı olan Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, doktoralı öğretim elemanı, doktora veya yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

 

C) Danışman:

 

 • Proje kapsamında danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.

 

3.ADP TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı kapsamında öncelikli alanlar ile ilgili proje konuları tercih nedeni olacaktır.
 2. Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir.
 3. Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması gerekmektedir.
 4. Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır.
 5. Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlardan maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız destek (hibe) alan projelere öncelik verilecektir.
 6. Daha önce herhangi bir Atılım Üniversitesi iç destek programından (LAP hariç) yürütücü olarak destek almamış olanlara öncelik verilecektir.

 

4.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yıl başında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. Kabul edilen projeler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.

 

ADP proje önerileri kapsamında;

 

 1. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 3. Projede görev alan Atılım Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Araştırmacıları ve Proje Danışmanlarına proje kapsamında ve AR-GE amaçlı faaliyetler için yapılacak olan saha çalışmaları dışında yurt içi/yurt dışı seyahatler (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler) için belirtilen üst sınıra kadar belgelendirmek kaydı ile maddi destek verilir. Bu desteğin kimler tarafından kullanılacağı Proje Yürütücüsü tarafından belirlenecektir.
 4. Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri belgelendirmek kaydı ile ADP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanır.
 5. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelendirmek kaydı ile karşılanır.
 6. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 7. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. 
 8. ADP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

 

​​​​​​​5.PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

 

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir:

 1. Proje sonucunda elde edilen çıktıların Web of Science kapsamındaki Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanması/yayınlanmak üzere kabul edilmesi,
 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması,
 3. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması,

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir.

 

​​​​​​​6.ADP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 2. ADP kapsamında maksimum 12 ay süreli proje verilebilecektir.
 3. Aynı akademik yıl içinde hiçbir ADP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan, aynı anda en fazla iki projede Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 4. Proje başvurusunda Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından doldurulması gerekmektedir.
 5. Proje kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinde belirlenen iş planına göre tamamlanmak zorundadır.
 6. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak ADP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 7. ADP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. ADP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 8. ADP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 9. Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Yürütme Kuruluna yapılır.
 10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır

 

​​​​​​​7.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

 

Her Akademik yıl için Üniversitenin ADP duyuru metninde ilan edilecektir.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4077 [title_tr] => Usul ve Esaslar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI (ADP) USUL VE ESASLARI

 

1.KAPSAM

Bu iç destek programının amacı, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

 

A) Proje yürütücüsü:

 1. Proje yürütücüsü doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır.  Bu programa doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içerisinde başvuru yapılamaz.
 2. Proje yürütücüsünün daha önce bu program kapsamında destek almamış olması gerekmektedir.
 3. Proje yürütücüsünün TÜBİTAK, SSM, KOSGEB vb. (TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek hariç) projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 4. Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) programından faydalanan kişiler projeleri tamamlandıktan sonra TÜBİTAK 1001, 3501 vb. desteklerine başvurmadan bu programdan faydalanamazlar.
 5. Devam eden ADP projesi bulunan Proje Yürütücüleri projeleri sonlanmadan bu programa tekrar başvuru yapamazlar.

 

B) Araştırmacı:

 • Proje ekibinde yer alan proje araştırmacılarının proje konusu ile ilgili araştırma alanı olan Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, doktoralı öğretim elemanı, doktora veya yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

 

C) Danışman:

 

 • Proje kapsamında danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.

 

3.ADP TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı kapsamında öncelikli alanlar ile ilgili proje konuları tercih nedeni olacaktır.
 2. Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir.
 3. Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması gerekmektedir.
 4. Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır.
 5. Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlardan maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız destek (hibe) alan projelere öncelik verilecektir.
 6. Daha önce herhangi bir Atılım Üniversitesi iç destek programından (LAP hariç) yürütücü olarak destek almamış olanlara öncelik verilecektir.

 

4.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yıl başında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. Kabul edilen projeler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.

 

ADP proje önerileri kapsamında;

 

 1. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 3. Projede görev alan Atılım Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Araştırmacıları ve Proje Danışmanlarına proje kapsamında ve AR-GE amaçlı faaliyetler için yapılacak olan saha çalışmaları dışında yurt içi/yurt dışı seyahatler (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler) için belirtilen üst sınıra kadar belgelendirmek kaydı ile maddi destek verilir. Bu desteğin kimler tarafından kullanılacağı Proje Yürütücüsü tarafından belirlenecektir.
 4. Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri belgelendirmek kaydı ile ADP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanır.
 5. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelendirmek kaydı ile karşılanır.
 6. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 7. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. 
 8. ADP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

 

​​​​​​​5.PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

 

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir:

 1. Proje sonucunda elde edilen çıktıların Web of Science kapsamındaki Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanması/yayınlanmak üzere kabul edilmesi,
 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması,
 3. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması,

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir.

 

​​​​​​​6.ADP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 2. ADP kapsamında maksimum 12 ay süreli proje verilebilecektir.
 3. Aynı akademik yıl içinde hiçbir ADP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan, aynı anda en fazla iki projede Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 4. Proje başvurusunda Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından doldurulması gerekmektedir.
 5. Proje kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinde belirlenen iş planına göre tamamlanmak zorundadır.
 6. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak ADP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 7. ADP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. ADP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 8. ADP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 9. Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Yürütme Kuruluna yapılır.
 10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır

 

​​​​​​​7.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

 

Her Akademik yıl için Üniversitenin ADP duyuru metninde ilan edilecektir.

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-12 07:57:18 [updated_at] => 2019-09-09 14:18:11 [parent_id] => 4076 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1536739038 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( [943] => Array ( [id] => 943 [title_tr] => İç Destek Programları [parent_id] => [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 21 [rgt] => 50 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 4076 [title_tr] => ADP - Araştırma Destek Programı [parent_id] => 943 [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 38 [rgt] => 43 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 943 [1] => 4076 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4077 [title_tr] => Usul ve Esaslar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ARA\u015eTIRMA DESTEK PROGRAMI (ADP) USUL VE ESASLARI<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

1.KAPSAM<\/strong><\/p>\n\n

Bu iç destek program\u0131n\u0131n amac\u0131, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de Üniversitemiz taraf\u0131ndan belirlenmi\u015f öncelikli alanlarda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n daha büyük hacimli d\u0131\u015f fonlardan yararlanabilmelerine olanak sa\u011flamak için bir ön çal\u0131\u015fma ve alt yap\u0131 deste\u011fi sa\u011flamakt\u0131r.<\/p>\n\n

2.K\u0130MLER BA\u015eVURAB\u0130L\u0130R<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

A) Proje yürütücüsü:<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Proje yürütücüsü doktora derecesine sahip olmal\u0131 ve At\u0131l\u0131m Üniversitesinde tam zamanl\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131 olarak görev yapmal\u0131d\u0131r.  Bu programa doktora derecesinin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 tarihi izleyen 5 y\u0131l içerisinde ba\u015fvuru yap\u0131lamaz.<\/li>\n\t
 2. Proje yürütücüsünün daha önce bu program kapsam\u0131nda destek almam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
 3. Proje yürütücüsünün TÜB\u0130TAK, SSM, KOSGEB vb. (TÜB\u0130TAK 1002- H\u0131zl\u0131 Destek hariç) projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak görev alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir. Bu kapsamda yap\u0131lan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.<\/li>\n\t
 4. Ba\u015flang\u0131ç Ara\u015ft\u0131rma Deste\u011fi (BAD) program\u0131ndan faydalanan ki\u015filer projeleri tamamland\u0131ktan sonra TÜB\u0130TAK 1001, 3501 vb. desteklerine ba\u015fvurmadan bu programdan faydalanamazlar.<\/li>\n\t
 5. Devam eden ADP projesi bulunan Proje Yürütücüleri projeleri sonlanmadan bu programa tekrar ba\u015fvuru yapamazlar.<\/li>\n<\/ol>\n\n

   <\/p>\n\n

  B) Ara\u015ft\u0131rmac\u0131:<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • Proje ekibinde yer alan proje ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n\u0131n proje konusu ile ilgili ara\u015ft\u0131rma alan\u0131 olan At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu ö\u011fretim üyesi, doktoral\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131, doktora veya yüksek lisans ö\u011frencisi olmalar\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    <\/p>\n\n

   C) Dan\u0131\u015fman:<\/strong><\/p>\n\n

    <\/p>\n\n

    \n\t
   • Proje kapsam\u0131nda dan\u0131\u015fman yer alabilmesi için projenin özel uzmanl\u0131k gerektiren tali konu ya da konular\u0131n\u0131n olmas\u0131 ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

     <\/p>\n\n

    3.<\/strong>ADP TEKL\u0130FLER\u0130N\u0130N DE\u011eERLEND\u0130R\u0130LMES\u0130NDE ÖNCEL\u0130K VER\u0130LECEK KR\u0130TERLER<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalar\u0131 Uygulama Plan\u0131 kapsam\u0131nda öncelikli alanlar ile ilgili proje konular\u0131 tercih nedeni olacakt\u0131r.<\/li>\n\t
    2. Disiplinler aras\u0131 veya çok disiplinli ara\u015ft\u0131rmalar tercih nedeni olabilecektir.<\/li>\n\t
    3. Proje tekliflerinin özgün bir ara\u015ft\u0131rma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinli\u011fe yönelik olmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
    4. Projeler bilgi\/teknoloji\/ürün üretme amaçl\u0131 olarak tan\u0131mlanm\u0131\u015f temel veya uygulamal\u0131 bir ara\u015ft\u0131rmaya yönelik olacakt\u0131r.<\/li>\n\t
    5. Üniversitemiz taraf\u0131ndan sa\u011flanacak maddi deste\u011fin yan\u0131 s\u0131ra, projenin yürütülmesi ve tamamlanmas\u0131 için di\u011fer kurum ve kurulu\u015flardan maddi veya ayni olmak üzere kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z destek (hibe) alan projelere öncelik verilecektir.<\/li>\n\t
    6. Daha önce herhangi bir At\u0131l\u0131m Üniversitesi iç destek program\u0131ndan (LAP hariç) yürütücü olarak destek almam\u0131\u015f olanlara öncelik verilecektir.<\/li>\n<\/ol>\n\n

      <\/p>\n\n

     4.<\/strong>DESTEK L\u0130M\u0130TLER\u0130<\/strong><\/p>\n\n

     Destek limitleri ilgili akademik y\u0131l ba\u015f\u0131nda Mütevelli Heyetinin onay\u0131 ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan ilan edilir. <\/strong>Kabul edilen projeler için Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenecek miktarda maddi destek verilir.<\/p>\n\n

      <\/p>\n\n

     ADP proje ön<\/strong>erileri kapsam\u0131nda;<\/p>\n\n

      <\/p>\n\n

      \n\t
     1. Proje ile ilgili malzeme, tak\u0131m, deney gereçleri vb. sarf giderleri kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     3. Projede görev alan At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 ve Proje Dan\u0131\u015fmanlar\u0131na proje kapsam\u0131nda ve AR-GE amaçl\u0131 faaliyetler için yap\u0131lacak olan saha çal\u0131\u015fmalar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda yurt içi\/yurt d\u0131\u015f\u0131 seyahatler (Bilimsel Toplant\u0131lara Kat\u0131lma, Çal\u0131\u015fma Ziyaretleri vb. Faaliyetler) için belirtilen üst s\u0131n\u0131ra kadar belgelendirmek kayd\u0131 ile maddi destek verilir. Bu deste\u011fin kimler taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131 Proje Yürütücüsü taraf\u0131ndan belirlenecektir.<\/li>\n\t
     4. Proje kapsam\u0131nda yap\u0131lacak \u015fehir içi veya \u015fehir d\u0131\u015f\u0131 saha çal\u0131\u015fmalar\u0131 için ula\u015f\u0131m ve seyahat giderleri belgelendirmek kayd\u0131 ile ADP projeleri uygulama esaslar\u0131 limitlerince kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     5. Proje kapsam\u0131nda gerek duyulan hizmet al\u0131m giderleri belgelendirmek kayd\u0131 ile kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     6. Bütçeler olu\u015fturulurken iç al\u0131mlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne al\u0131narak bütçe haz\u0131rlanmal\u0131d\u0131r. D\u0131\u015f al\u0131mlarda FOB de\u011feri (yaln\u0131zca yabanc\u0131 para olarak) belirtilir.<\/li>\n\t
     7. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri a\u015fmayacak \u015fekilde orant\u0131l\u0131 olarak da\u011f\u0131t\u0131lmal\u0131 ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. <\/li>\n\t
     8. ADP program\u0131 kapsam\u0131nda projelerde yukar\u0131da öngörülen kalemler d\u0131\u015f\u0131nda harcama yap\u0131lamaz.<\/li>\n<\/ol>\n\n

       <\/p>\n\n

      \u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b5.<\/strong>PROJE TEKL\u0130FLER\u0130N\u0130N KABUL ED\u0130LMES\u0130 HAL\u0130NDE YER\u0130NE GET\u0130R\u0130LMES\u0130 GEREKEN KO\u015eULLAR<\/strong><\/p>\n\n

       <\/p>\n\n

      Projelerin tamamlanmas\u0131ndan sonraki a\u015famada a\u015fa\u011f\u0131da yaz\u0131l\u0131 hususlardan en az bir tanesi proje ba\u015flang\u0131ç tarihinden itibaren iki y\u0131l içerisinde gerçekle\u015ftirilmelidir:<\/p>\n\n

       \n\t
      1. Proje sonucunda elde edilen ç\u0131kt\u0131lar\u0131n Web of Science kapsam\u0131ndaki Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yay\u0131nlanmas\u0131\/yay\u0131nlanmak üzere kabul edilmesi,<\/li>\n\t
      2. Proje kapsam\u0131nda gerçekle\u015ftirilecek çal\u0131\u015fmalar sonucunda bulu\u015f olmas\u0131 halinde patent ba\u015fvurusu yap\u0131lmas\u0131,<\/li>\n\t
      3. Projenin yürütülmesi ve tamamlanmas\u0131 ile birlikte endüstriyel kurulu\u015f ve kurumlar veya TÜB\u0130TAK, DPT, Avrupa Birli\u011fi, HORIZON 2020 vb. ulusal ve uluslararas\u0131 nitelikli kurum\/organizasyonlardan proje konusu ara\u015ft\u0131rmay\u0131 geli\u015ftirmeye yönelik d\u0131\u015f destek al\u0131nmas\u0131 için ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131,<\/li>\n<\/ol>\n\n

       Proje bitiminden sonra bu ko\u015fullar\u0131n\u0131n gerçekle\u015fme durumu ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan izlenecektir.<\/p>\n\n

        <\/p>\n\n

       \u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b6.<\/strong>ADP PROGRAMI \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 HUSUSLAR<\/strong><\/p>\n\n

        \n\t
       1. Ayn\u0131 akademik y\u0131l içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje ba\u015fvurusu yap\u0131lamayacakt\u0131r.<\/li>\n\t
       2. ADP kapsam\u0131nda maksimum 12 ay süreli proje verilebilecektir.<\/li>\n\t
       3. Ayn\u0131 akademik y\u0131l içinde hiçbir ADP projesi Proje Yürütücülü\u011fü görevi almadan, ayn\u0131 anda en fazla iki projede Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 veya Proje Dan\u0131\u015fman\u0131 olarak ya da ayn\u0131 anda bir Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 ve bir Proje Dan\u0131\u015fman\u0131 olarak görev al\u0131nabilir.<\/li>\n\t
       4. Proje ba\u015fvurusunda Hak Sahipli\u011fi Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde ad\u0131 geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi taraf\u0131ndan doldurulmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
       5. Proje kapsam\u0131ndaki ara\u015ft\u0131rma çal\u0131\u015fmalar\u0131 proje önerisinde belirlenen i\u015f plan\u0131na göre tamamlanmak zorundad\u0131r.<\/li>\n\t
       6. Proje yürütücüleri Üniversitemiz taraf\u0131ndan sa\u011flanacak maddi deste\u011fin yan\u0131 s\u0131ra, projenin yürütülmesi ve tamamlanmas\u0131 için di\u011fer kurum ve kurulu\u015flara ba\u015fvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z maddi destek (hibe) alabilecektir. D\u0131\u015f kurum destekli projelerle birlikte yap\u0131lacak ADP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) taraf\u0131ndan proje çerçevesinde At\u0131l\u0131m Üniversitesi ile birlikte çal\u0131\u015fma iste\u011fini belirten Niyet Mektubu sunulmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
       7. ADP projeleri sözle\u015fmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlar\u0131n\u0131n belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’ne verilmesi gerekmektedir. ADP proje sonuç raporlar\u0131n\u0131 zaman\u0131nda teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik y\u0131l At\u0131l\u0131m Üniversitesi destek programlar\u0131ndan faydalanamaz.<\/li>\n\t
       8. ADP projesi kapsam\u0131nda yap\u0131lacak makale, bildiri vb. çal\u0131\u015fmalarda At\u0131l\u0131m Üniversitesi deste\u011finin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen Proje Yürütücüsü At\u0131l\u0131m Üniversitesi destek programlar\u0131ndan faydalanamaz.<\/li>\n\t
       9. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ve Dan\u0131\u015fman ile ilgili yap\u0131lmas\u0131 öngörülen de\u011fi\u015fiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli ba\u015fvurusu ile At\u0131l\u0131m Üniversitesi ARGEDA-TTO Yürütme Kuruluna yap\u0131l\u0131r.<\/li>\n\t
       10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsam\u0131nda ortaya ç\u0131kacak olan tüm haklar At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ ne ait olacakt\u0131r.<\/li>\n\t
       11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumlulu\u011fu dâhil her türlü sorumlulu\u011funu ta\u015f\u0131r<\/li>\n<\/ol>\n\n

         <\/p>\n\n

        \u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b7.<\/strong>PROJE TEKL\u0130F TAKV\u0130M\u0130<\/strong><\/p>\n\n

         <\/p>\n\n

        Her Akademik y\u0131l için Üniversitenin ADP duyuru metninde ilan edilecektir.<\/p>\n\n

         <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-12 07:57:18 [updated_at] => 2019-09-09 14:18:11 [parent_id] => 4076 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1536739038 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1