ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI (ADP) USUL VE ESASLARI

1.KAPSAM

Bu iç destek programının amacı, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Proje yürütücüsü:

 1. Proje yürütücüsü doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır.  Bu programa doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içerisinde başvuru yapılamaz.
 2. Devam eden ADP projesi bulunan Proje Yürütücüleri projeleri sonlanmadan bu programa tekrar başvuru yapamazlar.
 3. Daha önce ADP desteği alınması durumunda proje yürütücüsünün bu programdan destek alabilmesi için projesinin tamamlanmasından sonraki aşamada yerine getirmesi gereken kriterleri sağlamış ve belgelendirmiş olması gerekmektedir.
 4. Proje yürütücüsünün TÜBİTAK, SSM, KOSGEB vb. (TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek hariç) projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri dışındaki alanlarda araştırma yapan proje yürütücüleri için SCI-E, SSCI, AHCI kapsamında (Q1 veya Q2 kategorisinde) yayınlanmış en az beş adet tam makale başvuru için yeterlidir.
 5. Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) programından faydalanan kişiler projeleri tamamlandıktan sonra TÜBİTAK 1001, 3501 vb. desteklerine başvurmadan bu programdan faydalanamazlar.

B) Araştırmacı:

Proje ekibinde yer alan proje araştırmacılarının proje konusu ile ilgili araştırma alanı olan Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, doktoralı öğretim elemanı, doktora veya yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

C) Danışman:

Proje kapsamında danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.

D) Bursiyer:

ADP projeleri kapsamında proje ekibinde bursiyer görev almamaktadır.

3.ADP TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı kapsamında öncelikli alanlar ile ilgili proje konuları tercih nedeni olacaktır.
 2. Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir.
 3. Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması gerekmektedir.
 4. Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır.
 5. Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlardan maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız destek (hibe) alan projelere öncelik verilecektir.
 6. Daha önce herhangi bir Atılım Üniversitesi iç destek programından (LAP hariç) yürütücü olarak destek almamış olanlara öncelik verilecektir.

4.DESTEK LİMİTLERİ

Proje destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. Kabul edilen projeler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.

ADP proje önerileri kapsamında;

 1. Proje ile ilgili makine ve teçhizat gerekçelendirmek kaydı ile karşılanır.
 2. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri gerekçelendirmek kaydı ile karşılanır
 3. Proje ile ilgili yazılım giderleri gerekçelendirmek kaydı ile karşılanır.
 4. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelendirmek kaydı ile karşılanır.
 5. Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri belgelendirmek kaydı ile ADP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanır.
 6. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 7. Tüm harcama kalemleri proje destek limitini aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine gerekçeli olarak dâhil edilmelidir.
 8. Proje kapsamında davet, ağırlama, organizasyon giderleri karşılanmamaktadır.
 9. Proje kapsamında konferans katılımı, sempozyum, kongre vb. katılım ve seyahat giderleri karşılanmamaktadır.
 10. ADP projeleri kapsamında proje ekibinde bursiyer giderleri karşılanmamaktadır.
 11. ADP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

5.PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir:

 1. Proje sonucunda elde edilen çıktıların Web of Science kapsamındaki Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanması/yayınlanmak üzere kabul edilmesi,
 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması,
 3. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, Avrupa Birliği, "Ufuk Avrupa (HORIZON 2020)" vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması,

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir.

6.ADP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 2. ADP kapsamında maksimum 12 ay süreli proje verilebilecektir.
 3. Aynı akademik yıl içinde hiçbir ADP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan, aynı anda en fazla iki projede Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 4. Proje başvurusunda Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından doldurulması gerekmektedir.
 5. Proje kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinde belirlenen iş planına göre tamamlanmak zorundadır.
 6. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak ADP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 7. ADP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. ADP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 8. ADP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 9. Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kuruluna yapılır.
 10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır

7.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin ADP duyuru metninde ilan edilecektir.