BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI (BAD) USUL VE ESASLARI

1.KAPSAM

Başlangıç Araştırma Programının (BAD)  amacı Üniversitemizdeki araştırma ortamını geliştirmek, özellikle kariyerinin başında olan doktoralı öğretim elemanlarına bir araştırma altyapısı için, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Proje yürütücüsü:

 • Proje yürütücüsü olan öğretim elemanı Atılım Üniversitesinde göreve başladığı tarihi izleyen 2 yıl içerisinde ve doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içerisinde programa başvuru yapabilecektir.
 • Proje yürütücüsünün Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması ve daha önce bu program kapsamında destek almamış olması gerekmektedir.

B) Araştırmacı:

 • Proje ekibinde yer alan proje araştırmacıların proje konusu ile ilgili araştırma alanı olan ve proje yürütücüsü ile aynı koşulları sağlayan Atılım Üniversitesi mensubu doktoralı öğretim elemanı veya doktora-yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

C) Danışman:

 • Proje kapsamında danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.

D) Bursiyer:

 • BAD projeleri kapsamında proje ekibinde bursiyer görev almamaktadır.

3.BAD TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı kapsamında öncelikli alanlar ile ilgili proje konuları tercih nedeni olacaktır.
 2. Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir.
 3. Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması gerekmektedir.
 4. Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır.
 5. Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlardan maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız destek (hibe) alan projelere öncelik verilecektir.
 6. Üniversite bünyesinde yeni kurulmuş bölümler/birimler bünyesinde yürütülecek projelere öncelik verilecektir.

4.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. Kabul edilen projeler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.

BAD proje önerileri kapsamında;

 1. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 2. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 3. Proje ile ilgili yazılım giderleri karşılanır.
 4. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelendirmek kaydı ile karşılanır.
 5. Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri belgelendirmek kaydı ile BAD projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanır.
 6. Proje kapsamında davet, ağırlama, organizasyon giderleri karşılanmamaktadır.
 7. Proje kapsamında konferans katılımı, sempozyum, kongre vb. katılım ve seyahat giderleri karşılanmamaktadır.
 8. BAD projeleri kapsamında proje ekibinde bursiyer giderleri karşılanmamaktadır.
 9. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 10. Tüm harcama kalemleri proje destek limitini aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine gerekçeli olarak dâhil edilmelidir.
 11. BAD programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

5.PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir:

 1. Proje sonucunda elde edilen çıktıların Web of Science kapsamındaki Q1 veya Q2 kategorilerinde yer alan dergilerde yayınlanması/yayınlanmak üzere kabul edilmesi,
 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması,
 3. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, Avrupa Birliği, "Ufuk Avrupa (HORIZON 2020)" vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması.

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir. Proje yöneticileri proje tamamlandıktan sonra yukarıda belirtilen koşullardan en az bir tanesini yerine getirmeden Atılım Üniversitesi İç Destek Programlarından faydalanamaz. 

6.BAD PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 2. BAD kapsamında maksimum 12 ay süreli proje verilebilecektir.
 3. Proje başvurusunda Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından doldurulması gerekmektedir.
 4. Proje kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinde belirlenen iş planına göre tamamlanmak zorundadır.
 5. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak BAD proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 6. BAD projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. BAD proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 7. BAD projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü Atılım Üniversitesi destek programlarından faydalanamaz.
 8. Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kuruluna yapılır.
 9. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 10. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.

7.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin BAD duyuru metninde ilan edilecektir.

 

Usul ve esaslarda yer almayan hususlara ilişkin kararlar ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından alınacak olup gerektiğinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti onayına sunulacaktır.