AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi

Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi (EUT402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi EUT402 4 6 0 7 16
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT401
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
  • Öğr. Gör. Mustafa Hasdoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergilemek. Çok boyutlu problem çözebilme; belirlenen hedef kullanıcı kitlesinin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve biçimsel tutarlılık ortaya koyan verimli, gereksinim karşılayıcı ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek olan çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye endüstrisi içinde faaliyet gösteren bir firmayla iş birliği yaparak, ilgili piyasa gereksinimleri ve koşullarına uyumlu biçimde tasarım problemlerini tanımlayabilir.
  • Proje başlangıcından son sunumuna kadar tüm süreci planlayarak ve düzenli bir çalışma disipliniyle bu planı takip ederek süreci ilerletip sonuçlandırabilir. Süreç içinde her projede ortaya çıkması muhtemel sorunları yöneterek mevcut durum için uygun çözümler geliştirebilir.
  • Ürün tasarımı süreci içinde yatırımcı, üretici, tüketici, yararlanıcı, kullanıcı ve toplum ilişkilerini tanımlayarak toplam faydayı olumlu yönde etkileyecek entelektüel, etik ve pragmatik değerleri dengeleyen bir yaklaşım sergiler.
  • Projenin gerektirdiği teknik/teknolojik, üretim ve kullanıcı araştırmalarını planlayıp yürüterek araştırma çıktılarını analiz şemaları, kâğıt üzerinde ve/veya dijital eskizler ve düşük ve/veya yüksek kalitede proje maketleri yaparak ürün tasarımı önerilerine dönüştürür. Bu önerileri projenin doğasına uygun şekilde sunumlar hazırlayarak, gerektiği durumlarda animasyon ve çalışır maketlerin de yardımıyla anlatabilir.
  • Tanımlanan tasarım problemleri ve proje amaçları ile tutarlılık gösterecek biçimde bir tasarım önerisi hazırlayabilir. Amaç-sonuç tutarlılığı ilişkisini, proje süreci içinde geçirdiği tüm basamakların dokümantasyonuyla ortaya koyabilir.
Dersin İçeriği Endüstri işbirliğiyle proje geliştirilmesi. Öğrencilerin her birinin bir firma ile birlikte çalışarak (firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle) profesyonel hayat deneyimi kazanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özgün çalışma alanlarının belirlenmesi ve firma araştırması
2 Firmalar ile ön görüşmelerin yürütülmesi
3 Problem tanımı oluşturulması ve gereksinim çözümlemesi
4 Hedef kullanıcı kitlesinin çözümlenmesi ve fikir geliştirilmesi
5 Görsel çözüm önerilerinin ve ilk eskizlerin oluşturulması
6 Kullanılabilirlik ve üretilebilirlik çözümlemesi
7 Ölçülendirme ve ayrıntılandırma
8 Ergonomik çözümleme
9 Üretim çizimlerinin hazırlanması ve prototipleme
10 Prototipleme
11 Sunum tasarımı
12 Tasarım – sunum uygulama
13 Tasarım – sunum uygulama
14 Tasarım – sunum uygulama
15 Tasarım – sunum uygulama
16 Final Jürisi

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 10 160
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 15 1 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 400