AKTS - İş Yaşamı için Temel İngilizce I

İş Yaşamı için Temel İngilizce I (ENG321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için Temel İngilizce I ENG321 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG121, ENG122, ENG221, ENG222
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nin Türkçe eğitim veren bölümlerinde (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dışında) ve Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler için hazırlanmış zorunlu bir derstir. Dersin temel amacı, öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında iletişim becerilerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak, pasiften aktife doğru ilerleyen dil becerileri kazandırmaktır ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen A2* (Temel Kullanıcı) düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişimde, özellikle anlama konusunda başarılı olabilmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ENG321 öğrencileri dönem sonunda şu davranışları gösterebilirler:
  • Dinleme: • iş yaşamı ile ilgili kısa metinler ve konuşmalar dinleyerek: • temel konuları anlayabilir, • basit sözcük, sözcük grupları ve terimleri tanıyabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Okuma: • iş yaşamı ile ilgili yazılı metinleri okuyup ana fikirleri kavrayabilir, • iş yaşamı ile ilgili çeşitli konularda gerekli kaynak araştırması yaparak bilgi edinebilir, • e-posta metinlerini, iş ortamı, iş ortamında karşılaşılan sorunlar, ürün ve markalar ile ilgili metinleri okuyup anlayabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Konuşma: • kısa diyaloglar yaparak kişisel mesleki bilgiler ve iletişim bilgilerini paylaşabilir, • iş yaşamı ile ilgili basit telefon görüşmeleri yapabilir, • çeşitli konularda ilgili kişilerle iletişim kurabilir ve gerektiğinde öneri sunabilir, • iş yaşamı ile ilgili kısa sohbetlere katılabilir, • çalışma ortamı ve insanlar hakkında kısa konuşmalar yapabilirler.
  • Yazma: • e-posta aracılığı ile: • özgeçmiş ve niyet mektubu yazabilir, • alınan ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet mektubu yazabilir, • müşterilerin taleplerine göre uygun mekan seçenekleri sunabilirler.
Dersin İçeriği Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ENG321 Dersine Giriş – oryantasyon – Ders müfredatı ve ders kitabı tanıtımı Ders Tanıtım Kitapçığı
2 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Ders kitabı: s:6-10
3 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Moodle- Writing Task 1 CV Yazımı Ders kitabı: s:12-13
4 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Portfolyo Çalışması-CV Yazımı Ders kitabı: s:14-16
5 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Ders kitabı: s:19-21
6 ÜNİTE 3: PROBLEMS Ders kitabı: s:22-26
7 ÜNİTE 3: PROBLEMS Portfolyo Çalışması II- Niyet Mektubu Ders kitabı: s:27-30
8 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:36-38 Ders Kitabı s: 32-35 A REVISION
9 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:40-43
10 ÜNİTE 5: FOOD AND ENTERTAINING Ders kitabı: s:46-49
11 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:52-55
12 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:56-58
13 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Moodle- Writing Task 5 Describing a Product Ders kitabı: s:59
14 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s: 62-65 B REVISION B
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Market Leader Elementary A2 David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış ek materyaller.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi.
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi.
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı.
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi.
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi.
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi.
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi.
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi.
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi.
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi.
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi.
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi.
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 3 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 75