Zorunlu Bölüm Dersleri

AUDY-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE3SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2SP2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY101 - İşitme Bilimine Giriş (3 + 2) 5

Konuşma zinciri, ses ve sesin özellikleri, ses şiddetinin tanımı ve klinik kullanımı, kalibrasyon, klinik uygulamalar, odyometre tipleri, sessiz oda ve standartlar, saf ses eşik ölçümü, kulağın anatomi ve fizyolojisi, fizyolojik ölçümlerin temeli.

AUDY102 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (3 + 0) 6

Kulak anatomisi, auriküla hastalıkları, dış kulak ve orta kulak fizyolojisi, DKY ve orta kulak hastalıkları, işitme fizyolojisi ve işitme kayıpları, burun ve paranazal sinüsler, oral kavite hastalıkları, orofarink hastalıkları, larinks hastalıkları, tükrük bezi hastalıkları, vestibuler sistem.

AUDY103 - Dil Gelişimi (2 + 0) 5

Konuşma, dil ve iletişim, çocuk gelişimi, nörolinguistik, erken dil kazanımında bilişsel ve algısal temeller, erken dil kazanımında sosyal ve iletişime dair temeller, küçük çocuklarda dil öğrenme, erken dil, okulöncesive okul çağı çocuklarında pragmatik ve semantik gelişim, dil formu, edebi beceriler.

AUDY104 - Konuşma Bilimine Giriş (3 + 2) 6.5

Dil, konuşma, düşünce, konuşma zinciri, dilin evrimi ve konuşma üretiminin gelişimi, konuşmanın nörofizyolojisi, solunum ve fonasyon, artikülasyon, rezonans, prozodi, artikülasyon, rezonans, prozodi, fonetik, fonoloji, konuşma algısı, konuşmanın akustik ölçümü, konuşmanın fizyolojik ölçümü.

AUDY106 - Ses Fiziği ve Akustik Prensipler (2 + 0) 4

Ses, sesin oluşumu, sesin parametreleri, sesin yayılımı, sesin algılanması.

AUDY108 - İşitme Fizyolojisi ve İşitmenin Değerlendirilmesi (3 + 0) 5

Anatomi ve fizyolojide kullanılan terimler kesit ve planlar, sinir sistemi, periferal işitme sistemi: dış ve orta kulak, periferal işitme sistemi: iç kulak-koklea, merkezi işitme sistemi, elektrofizyoloji, işitmenin değerlendirilmesi: test öncesi ve test ortamı, işitmenin değerlendirilmesi: davranım testleri, işitmenin değerlendirilmesi: objektif testler, sonuçların değerlendirilmesi: sonuç verme ve rapor yazma, işitme kayıpları, fizyoloji ve değerlendirme: İietim tipi işitme kaybı, işitme kayıp

AUDY201 - Odyolojide Tanılamaya Giriş (2 + 1) 5

İşitme kaybı, tanılama ve sınıflandırma, saf ses odyometrisi: temel prensipler ve klinik uygulamalar, maskeleme: temel prensipler ve klinik uygulamalar I ve II, timpanometri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, akustik refleks ölçümleri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, sübjektif ileri test yöntemleri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, organik olmayan işitme kayıpları: temel prensipler ve klinik uygulamalar, odyogram yorumlama, otoakustik emisyon ölçüm yöntemi: temel prensipler

AUDY202 - Odyoloji ve Nörootoloji (3 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY203 - Psikoakustik ve İşitme Teorileri (2 + 0) 4

Psikoakustiğe giriş: tanım ve içerik, sesin fiziksel ve psikofiziksel özellikleri, işitsel sisteminin gözden geçirilmesi, konuşma üretimi ve konuşma sinyallerinin işitme sistemindeki gösterimleri, işitsel sinyal işlemleme, frekans, şiddet ve zamansal ayırt etme, maskeleme ve işitsel filtreler, binaural işitme, uzaysal işitme ve lokalizasyon, obje algısı ve işitsel sahne analizi, psikoakustikte davranışsal ve elektrofizyolojik değerlendirmeler.

AUDY204 - İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri (2 + 0) 4

İşitme tarama yöntemleri, konuşma ve dil tarama yöntemleri, tarama sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

AUDY205 - Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I (2 + 2) 6

Vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan objektif test yöntem ve cihazların temel teknik özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan cihazlar için ön hazırlık koşulları ve kalibrasyon.

AUDY206 - Ses Tasarımı (2 + 2) 5

Ses fiziği, ses dalgalarının bilgisayarda analizi, Praat ses analiz ve sentez yazılımı, konuşma sentezleyicileri.

AUDY207 - Konuşma Akustiği ve Fonetik (2 + 0) 4

Konuşma organları, sesin akustik özellikleri, ünlü ve ünsüz ses özellikleri.

AUDY208 - İşitsel Algı Süreçlerine Giriş (2 + 0) 4

İşitsel sistem, temel işitsel fonksiyonlar, akustik sinyal, çevresel sesler ve özellikleri, konuşma sesleri ve özellikleri, algının temelleri , algı modelleri , işitsel algı gelişimi, işitsel dikkat ve algı ilişkisi, müzikal ve konuşma algısı farklılıklar ve benzerlikleri, işitsel algıyı zorlaştıran etmenler.

AUDY210 - Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II (2 + 2) 6

Vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan objektif test yöntem ve cihazların temel teknik özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan cihazlar için ön hazırlık koşulları ve kalibrasyon.

AUDY301 - Odyolojide Tanı ve Yorumlama (2 + 2) 5

Patolojiye göre işitme kayıplarının nedenleri, sınıflandırması, vaka değerlendirme ve hikaye alma, saf ses odyometrisi: odyogram yorumlama, konuşma testleri ve odyolojik tanıdaki yeri, maskeleme: klinik uygulamalar, maskeleme: vaka örnekleri, interaktif vaka çalışmaları, elektroakustik, immitansmetri bulgularının hastalığa göre tekrar yorumu, koklear ve nöral işitme kayıplarının ayırt edilmesinde kullanılan güncel testler, otoakustik emisyon ölçüm yöntemi ve odyolojik tanıdaki yeri, elektrokokle

AUDY302 - İşitsel İşlemleme Bozuklukları (2 + 2) 5

Sentral işitme sisteminin temel anatomik ve fizyolojik yapısı, Sentral işitme sistemi: kortikal ve subkortikal yapılar ile fonksiyonel ilişkisi, sentral işitme sistem ve bozuklukları: tanımlama, etyolojik faktörler, sentral işitme sisteminin temel olarak değerlendirilmesi, işitsel işlemleme ve bilişsel faktörler, işitsel işlemeleme bozukluklarına temel yaklaşım yöntemleri.

AUDY303 - Odyolojide Pediatrik Değerlendirme (3 + 2) 6

Bebek ve çocuklardaki işitme bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması ve takibi.

AUDY304 - Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması (2 + 2) 4

Amplifikasyon sistemlerinde gelişmiş dijital teknoloji, işitme cihazı verilmesinde gelişmiş özelliklerin doğrulanması, amplifikasyon seçim ve uygulama kriterleri.

AUDY305 - Vestibüler Sistem ve Değerlendirme (2 + 2) 6

Vestibüler sistemin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler sistemde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri, vestibüler sistem değerlendirme yöntemleri.

AUDY306 - İmplante Edilebilir İşitme Cihazı Uygulamalarına Giriş (2 + 2) 4

İmplant çeşitleri, implantasyon seçim kriterleri ve hasta takibi.

AUDY307 - Rehabilitatif Odyoloji I (2 + 2) 6

Konuşmayı yüzden okuma, işitsel eğitim, işitme cihazı etkin kullanımı, oryantasyon, koklear implant etkin kullanımı, oryantasyon, yardımcı dinleme cihazları ve etkin kullanımı, çocuklarda işitme kaybının etkileri ve ihtiyaçların karşılanması.

AUDY308 - Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon (2 + 0) 4

Vestibüler rehabilitasyonun prensipleri, vestibüler rehabilitasyon uygulamaları, VDR oluşan problemlere çözüm üretme.

AUDY310 - Rehabilitatif Odyoloji II (2 + 2) 6

İşitsel eğitim, yetişkin işitme kayıplılarda işitsel/bilişsel eğitim, farklı işitsel bozukluğu olan vaka örnekleri için program belirleme.

AUDY399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

AUDY401 - Odyolojide Seminer I (2 + 0) 5

İşitme ve denge bozukluklarına yönelik tanı ve tedavi amaçlı seminer programlarının yapılması, ilgili alanlarda yapılan araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile öğrencilere klinik çalışma ve pratik için uygulama becerilerine ait genel değerlendirme ve yorumlama.

AUDY402 - Odyolojide Seminer II (2 + 0) 5

İşitme ve denge bozukluklarına yönelik tanı ve tedavi amaçlı seminer programlarının yapılması, ilgili alanlarda yapılan araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile öğrencilere klinik çalışma ve pratik için uygulama becerilerine ait genel değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazandırılması.

AUDY403 - Odyolojide Elektrofizyoloji Uygulamaları (0 + 4) 5

Elektrofizyolojik odyoloji alanına yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY404 - İşitme Cihazları ve İmplant Uygulamaları (0 + 4) 5

İşitme cihazları ve implantlar alanına yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY405 - Odyolojide Klinik Uygulama I (0 + 12) 14

Klinik odyolojiye yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY406 - Odyolojide Klinik Uygulama II (0 + 12) 14

Klinik odyolojiye yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

xxxx

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

AUDY209 - Odyolojide ICF Uygulamaları (3 + 0) 4

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hastalık ve işlevsellik tanı sınıflandırmaları, farklı tanı sınıflandırmalarının odyoloji alanındaki uygulamalarına yönelik analiz edilmesi, odyoloji alanında kullanılan temel etik prensipler, odyoloji uygulamalarında hastanın bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, işitme ve denge kaybı olan hastaların yaşama katılımlarının desteklenmesini analiz etme.

AUDY211 - Odyolojik Terminoloji (3 + 0) 4

Odyoloji alanında kullanılan tanılama, değerlendirme ve takip süreçlerinde yer alan terminolojinin öğretilmesi ve kullanılması.

AUDY213 - Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları (3 + 0) 4

İşitme bozukluklarında kullanılan temel uygulama sistemleri, donanım ve programları ve klinik izlem protokolünü öğrenir.

AUDY215 - Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği (3 + 0) 4

Sağlık alanındaki etik kurallar, uygulama ile ilişkilendirme, araştırmalardaki etik uygulamaları.

AUDY407 - Odyolojide Algı ve Beyin Çalışmaları (3 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY409 - İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okuryazarlık (3 + 0) 4

Okuryazarlık ve çocuk edebiyatının temel kavramlarının tanımlanması, yaşa ve işitme kayıplı çocuklara uygun kitap seçme kriterleri, etkileşimli kitap okumanın önemi, doğumdan okul dönemine kadar olan süreçte çocuklarda okuryazarlık gelişiminin incelenmesi.

AUDY411 - Alternatif İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

İletişim problemi olan bireylerde alternatif iletişim yöntemlerinin nasıl, ne zaman ve neden kullanılacağını belirleme, bilişsel, eğitim, fiziksel, psikososyal ve linguistik açıdan etkileri öğrenme.

AUDY413 - İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri (3 + 0) 4

Literatür tarama, bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma planlama ve veri toplama, temel istatistiksel analiz yöntemleri.