ECTS - - Beslenme Ve Diyetetik

Zorunlu Bölüm Dersleri

CEAC202 - Organik Kimya (3 + 0) 6

Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.

CHE108 - Kimya (3 + 2) 6

Temel konseptler ve tanımlar, bileşiklerin isimlendirilmesi, enerji, bağlar, Lewis yapısı, elektronegativite, bağ polaritesi, çözeltiler, kimyasal denge, asit ve bazlar, buffer, yapısal formül çeşitleri, alkanların isimlendirilmesi, stereokimya, kiral moleküller, enantiomer, diastereomer, kiralite, R-S konfigurasyon, sakkaritler, yağlar, amino asitler, nükleik asitler

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED180 - Halk Sağlığı (2 + 0) 3.5

Toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular; sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için gereken temel kavramlar; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler.

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED182 - Alana Özel Fizyoloji (3 + 0) 6

Genel fizyoloji, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, nörofizyoloji, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

MED185 - Mikrobiyoloji (2 + 2) 4

Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık, hastane enfeksiyonları ve mikrobiyolojik tanı süreçleri.

MED283 - Biyoistatistik (2 + 0) 4

Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

NUT-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT101 - Beslenme İlkeleri I (2 + 2) 6

Enerji metabolizması, karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu, bireysel diyet kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.

NUT102 - Beslenme İlkeleri II (2 + 2) 6

Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması; besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanması.

NUT103 - Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2 + 0) 4

Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapısı, genetik materyal, DNA paketlenmesi, kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri, hücre bölünmesi, mutasyon, DNA metilasyonu, epigenetik, nütrigenetik ve biyoteknolojik temelli beslenme ürünlerinin yapısı.

NUT104 - Halk Sağlığı ve Beslenme (2 + 0) 3.5

Toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramlar; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların tanımlanması, beslenme ile ilişkilerinin irdelenmesi, toplumun beslenme düzeyinin bu hastalıkların oluşumu üzerine etkisi

NUT201 - Beslenme Biyokimyası I (3 + 0) 6

Karbonhidrat, lipit, protein ve enerji metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyon.  

NUT202 - Beslenme Biyokimyası II (3 + 0) 6

Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma.

NUT203 - Besin Kimyası ve Analizi (3 + 2) 6

Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağlar, enzimler, pigmentler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve yumurta proteinleri, sebze ve meyveler, tahıllar ve gluten oluşumu, çay, kahve vb. yiyecek ve içecekler, genetiği değiştirilmiş besinler, pre-,pro-,sinbiyotikler.

NUT204 - Besin Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği (2 + 2) 5

Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, süt ve süt ürünlerinde bozulma, sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, besin kaynaklı patojen bakteriler, toksijenik mantarlar, besin ve su kaynaklı parazitler, besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler.

NUT205 - Mesleki Oryantasyon (2 + 0) 3

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım.

NUT206 - Besin Kontrolü ve Mevzuatı (3 + 0) 4

Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler.

NUT207 - Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik (2 + 0) 4

Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışlar.

NUT208 - İletişim, Danışmanlık ve Beslenme Eğitimi (2 + 1) 3

Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması.

NUT301 - Anne ve Çocuk Beslenmesi (3 + 2) 5

Dünyada ve Türkiyede anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyonda oluşan fizyolojik değişiklikler, problemler ve beslenme gereksinmeleri, 0-1 yaş bebek beslenmesi, anne sütü, tamamlayıcı beslenme ve bebek formülleri.

NUT302 - Çocuk Hastalıklarında Beslenme (3 + 2) 5

Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrisyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastlıklarda beslenme tedavileri.

NUT303 - Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I (3 + 0) 5

Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği. 

NUT304 - Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme II (3 + 0) 5

Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü.

NUT305 - Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi I (3 + 2) 5

Şişmanlık, zayıflık, anorexia nervoza, blumia nervoza, diabetes mellitus, hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, posa ve sağlıkla etkileşimi.

NUT306 - Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi II (3 + 2) 5

Enfeksiyon hastalıkları, AIDS, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, yanık, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası beslenme, metabolik stres, tanısal test diyetleri, besin ve ilaç etkileşimleri, enfeksiyon, alerji, nörolojik bozukluklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, gut ve beslenme, akciğer hastalıkları ve beslenme.

NUT307 - Beslenme Antropolojisi (3 + 0) 4

Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, insan diyetinin orijini ve temel özellikleri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

NUT308 - Toplum Beslenmesi (3 + 0) 4

Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, beslenme durumunun saptanması yöntemleri, antropometrik ölçümler, kKlinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları.

NUT401 - Kurum ve Hastane Uygulaması I (0 + 15) 12

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

NUT402 - Kurum ve Hastane Uygulaması II (0 + 15) 12

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

NUT403 - Seminer/Proje I (1 + 0) 8

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel projelerin/seminerlerin planlanması ve yürütülmesi; öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda proje/seminer çalışmasının planlanması, literatür taranarak incelenmesi ve hazırlanması.

NUT404 - Seminer/Proje II (2 + 2) 8

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel projelerin/seminerlerin planlanması ve yürütülmesi; öğrencinin, danışmanın denetiminde seçtiği konuda proje/seminer çalışmasının planlanması, literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

NUT499 - Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı (0 + 15) 6

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

NUT-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

NUT-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-GE2SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-GE3FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

NUT210 - Fonksiyonel Besinler (2 + 0) 5

Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri.

NUT212 - Gıda Katkı Maddeleri (2 + 0) 5

Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve gıda endüstrisinde kullanım amaçları ve yöntemleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve Dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler.

NUT214 - Endokrin Sistem ve Beslenme (2 + 0) 5

Endokrin sistem ve hormon etkisinin temel prensipleri, endokrin fonksiyon bozukluğunda genetik ve çevresel faktörler, sık görülen endokrin bozukluklar, endokrin bozucular, esansiyel mikro besin öğeleri (İyot, çinko, folik asit, demir, selenyum vb.) ve vitamin (A, B, C, E, D vitaminleri) eksiklikleri ve tedavi stratejileri, enerji homeostazı için ana metabolik yollar, metabolik sendrom: tanım, küresel etki ve patofizyolojisi, diyabet hastalığı, diyabetin önlenmesinde beslenme ve yaşam tarzı